Kommunistisella työväenpuolueella vaaliohjelma ja ehdokkaat HOK-Elannon vaaleissa

Ktp osallistuu omalla vaaliohjelmalla ja kahdellatoista ehdokkaalla 26.3.-6.4.2020 pidettäviin  HOK-Elannon edustajiston vaaleihin.

Ktp:n vaalilistan nimi on Kommunistinen työväenpuolue Helsinki-Uusimaa. Vaaleissa on yli 600 000 äänioikeutettua ja kaikkiaan 1 237 ehdokasta. 

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto ohjeineen vaaliajan alkamiseen mennessä.  Äänestää voi postitse tai netissä. Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuotta 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Jäsenyyden tulee olla alkanut viimeistään 31.12.2019. 

VAALIOHJELMA

KOMMUNISTINEN TYÖVÄENPUOLUE Helsinki-Uusimaa

HOK-ELANTOA KEHITETTÄVÄ TYÖVÄEN OSUUSLIIKKEENÄ

Suomalaisen yhteiskunnan kapitalistinen järjestelmä perustuu kaupalliselle voitontavoittelulle, joka on ensisijaista. Se johtaa työväestölle välttämättömien kaupallisten palvelujen keskittymiseen ja yhä harvempien toimijoiden määräysvaltaan. Yhteiskunnan ikävät tunnusmerkit näkyvät kaikkialla; työttömyys ja köyhyys, eriarvoisuus ja demokratian puute, talouden taantumat ja lamat sekä alati pahentuvat ympäristöongelmat. Kapitalistinen yhteiskunta on historiallinen jäänne ja sellaisena syrjäytettävä. Tulevaisuus joka kantaa vastuunsa, on ainoastaan suunnitelmataloudessa ja tuotantovälineiden yhteiskunnallisessa omistuksessa.

Työväestön osuustoiminnan laajentamisessa ammatillisella ja poliittisella työväenliikkeellä on ollut merkittävä tehtävä myös osuustoimintaan perustuvassa kauppatoiminnassa. Sen toiminnalla on voitu tukea pienituloisimman väestönosan elinehtoja. Osuustoiminta on antanut mahdollisuuden kehittää työväenliikkeen, työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistoimintaa ja itsehallintoa. 

Perinteinen osuustoiminta-aate on nyt ajankohtainen erityisesti pienillä tuloilla kamppailevien ihmisten toimeentulon tukemiseksi. Helsingin Osuuskauppa Elannon 600 000 jäsenen osuuskunnan säännöissä todetaan: ”… Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia …”.   

HOK-Elannon toiminta on kuitenkin etääntynyt alkuperäisestä tavoitteesta. Markkinaosuuksien ja liikevoittojen kasvattaminen, suurien yksikköjen rakentaminen ja suurituloisia suosiva bonusjärjestelmä ovat vieneet voimavaroja pienituloisten jäsenten etujen huomioimisesta. 

HOK-Elannon jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa osuuskunnan jäsenten etujen parantamiseen äänestämällä osuuskunnan 60-jäsenisen edustajiston vaalissa. Äänestysaika on 26.3.-6.4.2020. Äänestä: Kehitetään HOK-Elantoa työväen osuusliikkeenä!

KOMMUNISTINEN TYÖVÄENPUOLUE Helsinki-Uusimaa –listan ehdokkaat kohdistavat toimintaansa HOK-Elannossa mm. seuraaviin kohtiin:

HOK-ELANNON MYYMÄLÄT OSOITTAMAAN SUUNTAA MUILLE

– Liiketoiminnassa on korostettava päivittäistavarakaupan ja elintarvikemyynnin ensisijaisuutta ja sen pohjana olevaa lähikauppaverkostoa.  Tämä on huomioitava harkittaessa oman tuotannollisen toiminnan lisäämistä.  

– Alepa myymäläverkkoa on kehitettävä ja laajennettava. Kaupat on oltava asuntoalueilla lyhyiden kävelymatkojen etäisyydellä tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Palveluja ei pidä keskittää yhä lisääntyviin suuriin kauppakeskuksiin.

– Myymälöiden valikoimissa on lisättävä kotimaisten, lähellä tuotettujen elintarvikkeiden saatavuutta ja luomutuotteita. Ei geenimuunneltuja tuotteita myyntiin. 

– Muiden osuuskuntamuotoisten tuottajien kanssa on kehitettävä suoraa kauppaa ohi ylikansallisten yhtiöiden. HOK-Elanto ei saa hankkia tuotteita kotimaasta tai ulkomailta tuottajilta, jotka käyttävät lapsityövoimaa, polkevat työntekijöiden oikeuksia, aiheuttavat tai ovat osallisina ympäristötuhoissa.  Rasismia tai muuta kansallisuuksien sortamista ei tule hyväksyä. Osuuskunnalla on oltava valmius boikotoida tuontia tällaisista maista. 

– Jäsenille suunnattuja tarjouksia alennuksineen  on lisättävä, ruuan hintaa laskettava ja laajennettava valikoimaa. Muiden osuuskuntien ja pienyrittäjien mahdollisuuksia saada tuotteitaan myyntiin HOK-Elannossa on edesautettava.

HOK-ELANNON JÄSENILLE ÄÄNIVALTAA , JÄSENETUJA JA TIETOSUOJA 

Alepa-lähikauppamyymälöihin on luotava alueelliset myymäläneuvostot, joihin alueen HOK-Elannon jäsenet valitsevat keskuudestaan jäsenet (esim. 3-6 jäsentä).  Neuvosto valvoo ja esittää toimenpiteitä myymälän toiminnan parantamisesta, jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ja keskinäisen yhdessäolon lisäämisestä.  Neuvosto toimii myös ”palautekanavana” jäsenten toivomuksista osuuskunnan johdolle. 

– On luotava bonusjärjestelmään lapsiperheitä ja Suomen väestökasvua tukeva suurbonus-järjestelmä lapsilisään oikeutetuille.

– Bonusjärjestelmä on myös muutettava vähävaraisia suosivaksi.  Ei ole hyväksyttävissä, että suurituloiset joilla on mahdollisuus suurempiin ostosmääriin saavat suuremmat bonusprosentit kuin pienituloiset.

Jäsenetuja on lisättävä, kohteina mm. lasten kesäleiritoiminnan tukeminen, kulttuuri, liikunta ja yleensäkin jäsenistön hyvinvointiin liittyvät toimet.

– Tietosuoja jäsenille ja asiakkaille. S-ryhmästä on annettu asiakastietoja Googlelle ja Fasebookille. HOK-Elannon jäsen -ja asiakastietoja ei saa antaa ulkopuolisille tahoille.

HOK-ELANTO HALUTUIMMAKSI TYÖPAIKAKSI

– HOK-Elannon osuustoiminnallinen rooli edellyttää sen huolehtivan henkilöstöstään esimerkillisen hyvin. 

Tulee edistää työllisyyttä, korottaa henkilökunnan palkkatasoa ja palkkatasa-arvoa sekä työhyvinvointia. Kauppojen aukioloaikaa juhlapyhinä on vältettävä. Yö- ja sunnuntaityötä tulee rajoittaa, eikä niistä ja ylityöstä maksettavia korvauksia saa heikentää eikä kiertää erilaisilla järjestelyillä. Työsuhteiden on oltava ensisijassa kokoaikaisia, työaikoja on kehitettävä työntekijöille sopivalla tavalla, esimerkiksi siirtymällä 35-tuntiseen työviikkoon ansiotasoa alentamatta.  Työntekijöiden tulee saada valita edustaja myös osuuskaupan hallitukseen. Syrjintä ja rasismi ei ole sallittua HOK-Elannon toiminnassa. 

HOK-ELANNON TOIMINTA MAHDOLLISIMMAN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEKSI

– Kaikilla osuuskunnan osa-alueilla on nopeutettava siirtymistä energian säästämiseen, uusiutuvaan energiaan ja kierrätykseen perustuviin toimintamalleihin.

HOK-ELANNON EDISTETTÄVÄ S-PANKIN TOIMINTOJA JÄSENLÄHTÖISESTI

– S-pankkia tulee kehittää pienituloisten pankkina ja sen sijoitustoiminnan tulee olla turvallista,  eettisesti kestävää ja välttää taloudellisia riskejä. 

HOK-ELANNON JÄSENLÄHTÖISTÄ PÄÄTÖSVALTAA VAHVISTETTAVA

-HOK-Elannon jäsenten valitseman edustajiston asemaa ja päätösvaltaa tulee vahvistaa. Osuuskunnan hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei tule valita henkilöitä, joilla muista sidonnaisuuksistaan johtuen on mahdollisuus vaikuttaa kielteisesti osuuskunnan kehitykseen. Johtajien ylisuuria palkkoja ja kokouspalkkioita tulee kohtuullistaa. 

KOMMUNISTINEN TYÖVÄENPUOLUE Helsinki-Uusimaa –listan ehdokkaat toimivat Suomen irrottamiseksi Euroopan unionista ja Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:sta sekä Suomen irtaantumiseksi kaikesta sotaliitto Naton toiminnasta –  tämä koskee toimintaa HOK-Elannossa ja kaikessa muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa. Kommunistisella työväenpuolueella vaaliohjelma ja ehdokkaat HOK-Elannon vaaleissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *