Proletariaatin diktatuuri on käsite, jonka pääpiirteissään pitäisi olla marxilais-leniniläisille tuttu mutta ei varmaan ole haitaksi puhua asiasta ja virkistää muistia.

1) Määritelmä

Mitä siis tarkoittaa proletariaatin diktatuuri? Lyhyesti sanottuna proletariaatin diktatuuri tarkoittaa työväen valtaa. Yleensä se mielletään työväenvaltioksi vaikka tarkalleen ottaen se ei ole aivan sama asia. Proletariaatti tarkoittaa tietenkin työväen luokkaa mutta entäpä diktatuuri? Tässä yhteydessä sana ”diktatuuri” ei tarkoita samaa kuin sanan yleisemmin käytetyssä merkityksessä, se ei siis tarkoita yksinvaltaa tai totalitaarista valtiota vaan liittyy marxilaiseen teoriaan valtiosta ja yhteiskunnasta.

2) Marxin teoria valtiosta

Jotta voidaan pureutua asiaan hieman syvemmin on käsiteltävä Marxin teoriaa valtion luonteesta. Kapitalistinen yhteiskunta on jakautunut luokkiin, työtätekeviin ja omistavaan luokkaan. Nämä luokat ovat jatkuvassa ja auttamattomassa ristiriidassa ja konfliktissa keskenään kummankin luokan kamppaillessa omien etujensa puolesta. Kapitalistisessa yhteiskunnassa valtaa pitävät kapitalistit. Niinpä Marx kutsui tällaista yhteiskuntaa porvariston diktatuuriksi. Sen vastakohtana olisi yhteiskunta jossa valtaa pitävät työläiset ts. proletariaatin diktatuuri.

Porvariston diktatuurissa kapitalistit hallitsevat valtiota ja sen väkivaltakoneistoa kuten poliisi- ja asevoimia sekä talouselämää, tiedotusvälineitä, koulutusta jne. käyttäen niitä oman valtansa pönkittämiseen.

3) Työväen vallan tarpeellisuus

Vallankumouksen jälkeen työväenluokan otettua vallan yhteiskunnassa sen on pystyttävä puolustamaan itseään. On helppo ymmärtää, että porvaristo ei hevillä tahdo luopua omista etuoikeuksistaan ja vallastaan vaan haluaa kaikin mahdollisin keinoin tuhota työväen vallankumouksen ja palauttaa entisen porvarivallan. Historia on täynnä esimerkkejä: kaikki muistavat kuinka USA:n tuella Pinochet tuli valtaan Chilessä tapettuaan maan demokraattisesti valitun sosialistipresidentin Salvador Allenden. Lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen Venäjän kapitalistit ja tsaarin kannattajat aloittivat sisällissodan työläisiä vastaan. Sama tapahtui Suomessa 1918.

On siis ehdottoman tärkeää, että työväenluokka ottaa vallankumouksen jälkeen hallintaansa valtion asevoimat, tiedotusvälineet jne. pystyäkseen tehokkaasti puolustamaan vallankumousta taantumuksen hyökkäykseltä sekä yhteiskunnan eteenpäin viemiseksi ja sosialismin rakentamiseksi.

Teoksessaan Valtio ja vallankumous (1917) Lenin sanoi asiasta seuraavaa:

”Proletariaatti tarvitsee valtiovaltaa, keskitettyä voimajärjestöä, väkivaltajärjestöä sekä riistäjien vastarinnan murtamiseksi että valtavan väestöjoukon, talonpoikaiston, pikkuporvariston, puoliproletaarien johtamiseksi sosialistisen talouden järjestämisessä.”

4) Proletariaatin diktatuuri siirtymävaiheena sosialismiin ja kommunismiin

Marxilais-leniniläisten lopullisena tavoitteena on kommunistinen yhteiskunta. Siihen pääsemiseksi on kuljettava erinäisten vaiheiden kautta. Puhutaan sosialistisesta yhteiskunnasta, eli yhteiskunnasta jossa tuotantovälineet kuten tehtaat, kaivokset, voimalat, maa ja infrastruktuuri ovat yhteiskunnallisessa omistuksessa. Sosialistisessa yhteiskunnassa kapitalismi ja kapitalistit on syrjäytetty mutta se on vasta välietappi tiellä kapitalismista kommunismiin. Voidaan myös sanoa, että se on välietappi matkalla luokkayhteiskunnasta yhteiskuntaan ilman luokkia.

Proletariaatin diktatuuri eli työväen valta on luokkataistelun väline ja luokkayhteiskunnan synnyttämä. Kun lopullinen kommunismi on saavutettu eikä ole enää luokkaeroja niin on proletariaatin diktatuurikin poissa. Proletariaatin diktatuurissakin on siis kyse siirtymävaiheesta.

Gothan ohjelman arvostelua (1875) teoksessaan Karl Marx kirjoitti:

”Kapitalistisen ja kommunistisen yhteiskunnan välillä on siirtymäkausi, jolloin edellinen muutetaan vallankumouksen kautta jälkimmäiseksi. Vastaavasti tulee olemaan myös poliittinen siirtymäkausi, jolloin valtio ei voi olla mitään muuta kuin proletariaatin vallankumouksellista diktatuuria.”

5) Proletariaatin diktatuuri käytännössä

Porvariston rakentama järjestelmä on purettava ja korvattava työväenluokan hallitsemalla sosialistisella yhteiskunnalla.

”Proletaarinen vallankumous ei ole mahdollinen ilman porvarillisen valtiokoneiston väkivaltaista murskaamista ja sen korvaamista uudella koneistolla” (V. I. Lenin, Proletariaatin vallankumous ja luopio Kautsky, 1918)

Miltä proletariaatin diktatuuri sitten näyttää käytännössä? Tämä onkin erittäin mielenkiintoinen ja vaikea kysymys sillä proletariaatin diktatuuri ei ole mikään kiveen hakattu asia vaan väline jonka on tarkoitus muuttua tilanteen ja aikakauden mukaan. Perustekijöinä varmasti tulee olemaan erilaiset paikalliset sekä keskitetyt poliittiset elimet joihin työkansa valitsee keskuudestaan edustajia tai suoraan ottaa osaa päätösten tekoon, sekä työpaikkademokratia. On turhaa rakentaa utopistista suunnitelmaa tulevaisuuden ”täydellisestä yhteiskunnasta” vaan yksityiskohdat (kompromissit keskitetyn päätösvallan ja paikallisen autonomian välillä, maankattavan suunnitelmatalouden toteuttaminen jne.) on selvitettävä konkreettisen tilanteen mukaan kun sosialismin ja proletariaatin diktatuurin rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

”Proletariaatin diktatuuri on sitkeää, veristä ja veretöntä, väkivaltaista ja rauhallista, aseellista ja taloudellista, kasvatuksellista ja hallinnollista taistelua vanhan yhteiskunnan voimia ja perinteitä vastaan.” (V. I. Lenin, ”Vasemmistolaisuus” lastentautina kommunismissa, 1920)

Olisi väärin ajatella, että proletariaatin diktatuuri tarkoittaisi vain esim. aikaisempien sosialististen valtioiden kopioimista. Engels kirjoitti Pariisin kommuunin 20-vuotispäivänä 1891

”Tarkastelkaa Pariisin kommuunia. Se oli proletariaatin diktatuuria.” On selvää, että ajat ovat siitä jo muuttuneet. Pariisin kommuunin ja toisen maailmansodan jälkeisten Euroopan sosialististen valtioiden välinen ero oli huomattava ja varmasti tulevaisuuden sosialistinen valtio ja sosialistinen Suomi tulee myös omalla tavallaan eroamaan näistä.

Työkansan Sanomat 11/2016

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Proletariaatin diktatuurista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *