Puolue ja sen tarkoitus (ote puolueen säännöistä)

2 §

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta on työväenluokan puolue, joka yhdistää riveihinsä työläisiä, toimihenkilöitä, viljelijäväestöä, henkisentyöntekijöitä, ammatinharjoittajia, pienyrittäjiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja kaikkia niitä riistetyn väestön osia, jotka elävät eläketuloilla, opintotuella tai avustuksilla.

Puolue pitää periaatteellisena toimintaohjeenaan marxilais-leniniläistä tieteellistä sosialismia, jota se soveltaa ja kehittää Suomen oloja vastaavalla tavalla.

Puolueen tehtävien toteuttaminen vaatii sen rivien eheyttä, tahdon ja toiminnan yhtenäisyyttä sekä erottamatonta yhteyttä työtätekevään kansaan. Puolue on kaikkia jäseniä yhtäläisesti velvoittavan tietoisen kurin yhteen liittämä taistelujärjestö. Puolue ei voi sallia riveissään poikkeamista hyväksymistään periaatteista ja säännöistä, nurkkakuntalaista ryhmittymistä eikä epärehellisyyttä.

 

 1. §

Puolueen tarkoituksena on työläisten, toimihenkilöiden, viljelijäväestön, henkisentyöntekijöiden, ammatinharjoittajien, pienyrittäjien, eläkeläisten, opiskelijoiden ja kaikkien riistettyjen väestön osien, jotka elävät eläketuloilla, opintotuella tai avustuksilla, elinetujen ja oikeuksien puolustaminen kaikissa olosuhteissa. Taistelu sotaa vastaan rauhan säilyttämisen ja lujittamisen puolesta on puolueen keskeisimpiä tehtäviä. Puolue tukee työtätekevien välittömiä uudistusvaatimuksia ja pyrkii yhteistyössä toisten työväenjärjestöjen kanssa ohjaamaan ja järjestämään taistelua työväenliikkeen historiallisen päämäärän, sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän saavuttamiseksi. Puolue pyrkii yhteiskunnan sosialistiseen uudistamiseen, joka asettaa yksityiselle voitontavoittelulle rakentuvan kapitalistisen tuotannon tilalle suunnitelmallisesti johdetun, kansanjoukkojen tarpeiden tyydyttämistä palvelevan sosialistisen tuotannon, lopettaa yhteiskunnan jäsenten jakautumisen riistäjiin ja riistettäviin, avaa tien asteittaiselle siirtymiselle luokattomaan kommunistiseen yhteiskuntaan. Puolue pyrkii siihen, että sosialistiset uudistukset kaikissa vaiheissaan tapahtuvat rauhanomaisesti, kansanvaltaista tietä, kansan enemmistön tahdon mukaisesti. Se pitää sosialismin voiton edellytyksenä todellista työväenvaltaa, valtiovallan ottamista työväenluokan ja sen kanssa liitossa olevien työtätekevien kansankerrosten käsiin.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue:

 1. a) pyrkii luottamuksellisten suhteitten ja yhteistoiminnan rakentamiseen erilaisiin ajatussuuntiin lukeutuvien työläisten ja heitä edustavien järjestöjen kesken,
 2. b) työskentelee työläisiä, toimihenkilöitä, viljelijäväestöä, henkisentyöntekijöitä, ammatinharjoittajia, pienyrittäjiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja kaikkia nootä riistetyn väestön osia, jotka elävät eläketuloilla, opintotuella tai avustuksilla, heidän yhdistämiseksi yhteisten etujensa vaatiman kestävän liiton aikaansaamiseksi,
 3. c) haluaa rakentavaa yhteistoimintaa kaikkien työtätekevien ja heidän kannatustaan nauttivien puolueiden kanssa kapitalismin oloissa sekä sosialismiin siirryttäessä ja sitä rakennettaessa,
 4. d) toimii veljellisten suhteiden lujittamiseksi maan eri kansallisuuksien ja kieliryhmien kesken,
 5. e) omaksuu ja hyväksyy marxilaisuuden julistaman kansainvälisen yhteenkuuluvaisuuden ja veljeyden aatteen ja toimii muiden maiden työväenpuolueiden kanssa kansojen välisen rauhan ja ystävyyden sekä kaikkien kansojen kansallisen tasa-arvoisuuden puolesta.

 

Puolueosaston jäsenen velvollisuudet

 

7.§ 

Jokaisen puolueosaston jäsenen velvollisuus on:

 1. a) osallistua puolueen toimintaan, toteuttaa käytännöllisellä työllään puolueen ohjelmaa ja puolue-elimien päätöksiä, edistää oma-aloitteisesti puoluejärjestön työtä, lujittaa puolueen yhteyksiä joukkoihin, selvittää puolueen politiikkaa ja päätöksiä, edistää työväenluokan yhtenäisyyttä sekä taistella koko työtätekevän kansan jokapäiväisten elinetujen puolesta,
 2. b) opiskella tietoisuutensa kohottamiseksi ja marxismi-leninismin perusteiden omaksumiseksi,
 3. c) suojella puolueen marxilais-leniniläistä aatteellisuutta ja järjestöllistä yhtenäisyyttä sekä puolustaa puoluetta kaikkia sen vihollisia vastaan,
 4. d) esiintyä esimerkillisellä tavalla sekä yhteiskunnallisessa että yksityisessä elämässään ja noudattaa puoluekuria,
 5. e) noudattaa ehdotonta uskollisuutta ja rehellisyyttä luottamustehtävien ja varojen hoidossa sekä järjestö että yhteiskunnallisissa tehtävissä,
 6. f) suorittaa säännöllisesti jäsenmaksunsa vahvistettujen perusteiden mukaan.

 

Jäsenen oikeudet

 

8.§

Puolueosaston jäsenellä on oikeus

 1. a) osallistua vapaasti puolueen toimintaan liittyvien ja kaikkien yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn ja päätösten tekoon järjestönsä kokouksissa, arvostella niissä kenen tahansa puolueen jäsenen tai elimen toimintaa ja saattaa käsityksensä ja ehdotuksensa sekä osaston kokouksen että johtavien puolue-elinten tietoon aina puolueen keskusneuvostoon ja edustajakokoukseen asti,
 2. b) saada asianomaiselta puolue-elimeltä vastaus taikka ratkaisu sille tekemäänsä kyselyyn tai esitykseen,
 3. c) tulla valituksi mihin tahansa puolue-elimeen sekä osallistua ylimpien puolue-elimien valintaan puolueosaston kokouksessa valittujen edustajien kautta,
 4. d) esittää jo tehdyn, puoluetyötä koskevan päätöksen jälkeen siitä poikkeava mielipiteensä johtaville elimille. Kuitenkin hänen on ehdottomasti noudatettava tehtyä päätöstä,
 5. e) osallistua henkilökohtaisesti niiden puolue-elimien kokouksiin, joissa käsitellään hänen toimintaansa ja menettelyään sekä tehdään niistä päätöksiä.
KTP on työväenluokan puolue

8 thoughts on “KTP on työväenluokan puolue

 • 5.11.2012 20:26:sta
  Permalink

  Maksaako KTP:hen liittyminen mitään??

  Vastaa
 • 6.11.2012 23:05:sta
  Permalink

  Liittyminen sinänsä ei maksa mitään. KTPn jäsenet maksavat tuloihinsa suhteutettua jäsenmaksua. Vähän niin kuin periaatteella kultakin kykyjensä mukaan. KTP ei saa rahaa toimintaan verovaroista tai valtiolta. Olemme täysin itsenäisiä, jäsenet rahoittavat toimintamme. Lisäksi tietysti järjestetään arpajaisia yms. normaalia yhdistysten taloudellista toimintaa.

  Vastaa
 • 21.1.2013 16:24:sta
  Permalink

  Miten KTP eroaa nykyisestä SKP:sta?

  Vastaa
 • 23.1.2013 02:29:sta
  Permalink

  KTP:n ja SKP:n erottaa toisistaan ideologia eli aatejärjestelmä. Tästä seuraa eroja myös päiväkohtaisissa tavoitteissa, politiikassa ja toimintatavoissa. Erot näkyvät vertailemalla puolueiden ohjelmia ja kannanottoja.

  KTP on vuonna 1988 perustettu marxilais-leniniläinen, vallankumouksellinen työväenluokan puolue. Puolueen päämääränä on kapitalismin kumoaminen, sosialismi ja kommunismi. Uusi SKP on Vasemmistoliitossa aikaisemmin toimineiden vuonna 1994 perustama puolue, jonka nykyinen aatejärjestelmä rajoittuu punavihreään kapitalismin kritiikkiin.

  Yksi puolueita erottava iso päiväkohtainen poliittinen kysymys on suhtautuminen Euroopan unioniin. KTP on koko Suomen EU-jäsenyyden ajan vuodesta 1995 vaatinut Suomea irti unionista. Emme ole osallistuneet EU-parlamentin vaaleihin. EU on mielestämme eurooppalaisen suurpääoman poliittis-sotilaallinen hanke työväenluokan alistamiseksi.

  SKP on vuosi vuodelta kiinnittynyt yhä enemmän EU:n rakenteisiin, osallistunut EU-vaaleihin ja liittynyt vuonna 2009 Vasemmistoliiton ohella Euroopan vasemmistopuolueeseen. Puolue on osa EU-rakennetta ja se saa Euroopan unionilta merkittävää rahoitusta. Euroopan vasemmistopuolueeseen kuuluvilla eri puolueilla on EU-parlamentissa oma ryhmä, joka on liimautunut sosialidemokraattien ja vihreiden välipuolueeksi.

  Puolueiden toimintatavoissa ja liittolaispolitiikassa on myös selviä eroja. KTP osallistuu joukkoliikkeen rakennustyöhön ja kansalaistoimintaan luopumatta omasta ideologisesta työstä ja sosialismin/kommunismin päämäärästä. Olemme siis aina ja kaikkialla kommunisteja. SKP:n taktiikkana näyttää olevan liukeneminen kansalaisjärjestöihin, päämääränä vaalikannatuksen kasvu.

  Suosittelen tutustumaan näilläkin nettisivuilla julkaistuihin Suomen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen ja EU-kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi asiakirjoihin. Niissä on vastattu perusteellisesti Helin ja monen muun esittämään kysymykseen, miten KTP eroaa nykyisestä SKP:sta.

  Vastaa
 • 6.4.2013 03:50:sta
  Permalink

  Miten KTP suhtautuu pienyrittäjiin ja pienyrittäjyyteen? Esim. yhden työntekijän työllistävään taksiyrittäjään tai pieneen teollisuusyritykseen, jossa esim. 8 työntekijää? Ovatko nämä osa työväen ”riistämistä” vai hyväksyttävissä osaksi tavoittelemaanne kommunistista yhteiskuntaa?

  Toinen minua askarruttanut kysymys liittyy kommunistipuolueiden hajaantuneisuuteen. Eikö nykytilanne, jossa on kolme pientä kommunistista puoluetta ja Vasemmistoliitto, ole epäedullinen kokonaisuuden kannalta, vasemmiston vinkkelistä katsottuna? Eikö eri puolueissa vaikuttaminen hyödytä ainoastaan porvareita? Kiitän, jos joku jäsenistä jaksaisi vastata.

  Vastaa
 • 8.4.2013 14:20:sta
  Permalink

  Kommunistisen Työväenpuolueen periaateohjelmassa todetaan, että kansan suuri enemmistö kuuluu tuotantovälineitä omistamattomaan työväenluokkaan ja että tähän enemmistöryhmään kuuluvat myös omalla työllään elävät viljelijät ja ammatinharjoittajat. Itsensä, perheensä tai muutaman työntekijän työllistäjä ei kuulu tuotantovälineitä omistavaan ja riistävään kapitalistiluokkaan, eikä näin ole este tiellä sosialismiin siirtymiseksi. Sosialismin jälkeen rakentuvassa kommunistisessa yhteiskunnassa ei ole tuotantovälineitä omistavaa tai omistamatonta luokkaa. Esittämäsi kysymys ei ole kommunismissa enää ajankohtainen.

  SKP:n ja SKDL:n hajottamisen seurauksena Suomessa on kaksi kommunistista puoluetta ja Vasemmistoliitto. Työväenluokan kannalta katsoen tilanne ei ole tietenkään hyvä. Puolueiden ideologiat, päämäärät ja päiväkohtaiset poliittiset tavoitteet ovat kuitenkin niin kaukana toisistaan, että yhtenäisyyttä ei saavuteta pelkällä yhteenlaskulla. Meidän arviomme mukaan Vasemmistoliitto on viittä vaille sosialidemokraattinen puolue, ja SKP on sovittamassa itselleen Vasemmistoliiton punavihreää viittaa. Näin KTP on ainoa marxilais-leniniläinen työväenluokan puolue, jolla on sosialismin ja kommunismin päämäärä. Puolueiden erot näkyvät todella selkeinä esimerkiksi suhtautumisessa kokoomusjohtaja Kataisen oikeistohallitukseen, Euroopan unioniin sekä unionin hyväksymään työväenluokan riistoon ja imperialistiseen politiikkaan. Kommunistien ja/tai vasemmiston yhtenäisyys ja työväenluokan voimien kokoaminen ei ole yksinkertainen ja lyhyesti vastattava kysymys. KTP:n laajempi kanta on esitetty Suomen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen-asiakirjassa.

  Rauno Lintunen

  Vastaa
 • 27.5.2013 22:03:sta
  Permalink

  Arvio eri puolueiden poliittisesta ideologiasta ja aatteesta osuivat melko hyvin kohdalleen.Olen itse tullut aivan samaan lopputulokseen.SKP:n kesäkuinen puoluekokous tulee olemaan hyvin tärkeä puolueen tulevaisuutta ajatellen.
  Minunkin mielestäni Suomeen riittäisi yksi kommunistinen puolue,joka ei horju aatteellisesti,vaan ylpeänä vie työväen taistelua kohti sosialismia.
  Siitä kiitos KTP:lle

  Vastaa
 • 6.7.2020 21:14:sta
  Permalink

  Voitteko lukea Leninin ja Stalinin kirjat omalla kielella? Miten te opiskelette ne?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.