Ennen kuntavaaleja on julkisuudessa jälleen käynnistetty keskustelu vanhuuden turvasta. Luonnos vanhuspalvelulaiksi (laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta) ei ratkaise ongelmaa, sillä se sisältää lähinnä periaatteita ja suosituksia kuntatasolla päätettäväksi. Keskeinen ongelma lain sisällöllisen epämääräisyyden lisäksi on, että kuntien saamia valtionosuuksia leikataan edelleen. Poliittiset voimasuhteet kunnissa ratkaisevat, mihin verotulot käytetään.Sitovan hoitajamitoituksen ottaminen vanhuspalvelulakiin pakottaisi kunnat palkkaamaan lisää henkilökuntaa hoitolaitoksiin. Nykytilanteessa tämä kuitenkin merkitsee voimavarojen siirtämistä pois iäkkäiden ihmisten kotonaan selviytymisen tukemisesta.

KTP on toimintaohjelmassaan vaatinut seuraavaa:

Vanhusten tarvitsemia sosiaalipalveluja on kehitettävä sosiaalityöntekijöiden, kodin-hoitajien ja kotiavustajien ym. määrää ja käytettävissä olevia varoja lisäämällä. Valtion kunnille osoittamissa valtionosuusmäärärahoissa vanhustenhuoltoon myönnettävä osuus tulee olla selkeästi kirjattu.Vanhustenhuoltoa on kehitettävä joustavana ja vanhusten tarvitsemia palveluja on lisättävä ja tehostettava.Laitoshoidossa olevalla vanhuksella on oikeus päästä kotiseudun hoitolaitokseen. Puolisoilla on oikeus päästä halutessaan samaan hoitolaitokseen tai vanhusten kotiin. Vanhoilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään eikä heitä saa jättää heitteille. Hoidon ja palvelujen on oltava ihmisarvoa kunnioittavaa ja siksi tarvitaan hoitohenkilöstöä riittävästi.Vanhustenhuolto on säilytettävä suorana kunnan hoitamana peruspalveluna valtion rahoittamana.Yhdymme eläkeläisjärjestöjen vaatimuksiin perustaa Vanhuksien oikeuksien ja etujen valvojaksi valtakunnallinen vanhusasiainvaltuutetun virka.

KTP vaatii toimintaohjelmassaan myös, että:Eläkevarojen automaattinen takaisinlainaus ja varojen sijoittaminen mm. pörssikeinotteluun on lopetettava ja Eläkejärjestelmät on maassamme yhdenmukaistettava. Eduskunnan on päätettävä, että kaikki eläkkeet siirretään maksettaviksi Kansaneläkelaitoksen kautta. Eläkemiljardit ja työeläkerahastot tulee siirtää yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä Kansaneläkelaitokseen ja yhteiskunnan demokraattiseen valvontaan.Puolisoiden ja laitoksissa hoidossa olevien eläkkeet tulee maksaa täysimääräisinä. Laitoshoidossa olevien henkilöiden asuntojen ja pienomaisuuden ottamista yhteiskunnalle maksujen katteeksi emme hyväksy.Kansaneläkkeen perusosa tulee palauttaa kaikille eläkeläisille sekä poistetut lapsikorotukset ja muut etuudet. Eläkkeiden verotusta on kevennettävä ja maksamattomat indeksikorotukset tulee maksaa taannehtivasti. Eläkkeelle on säädettävä eläkekatto 2500 euroa kuukaudessa.

Esitys vanhuspalvelulaiksi ei takaa vanhuuden turvaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *