Viime keväänä Talvivaaran kaivosyhtiö oli tilanteessa, jossa vaadittiin valtiolta lisäsijoitusta yhtiön pystyssä pitämiseksi. Lähestyimme silloin ministeri Heidi Hautalaa oheisella kirjelmällä. Toivoimme, että lisärahoitusta ei myönnettäisi ennenkuin on selvitetty kaivoksen ydintoiminnan, bioliuotuksen toimivuutta. Meille on syntynyt käsitys, että yhtiö on piilotellut bioliuotuksessa syntyneitä ongelmia jo parin vuoden ajan.

Lämpöä tuottavan eksotermisen bakteeriprosessin tuli alkuperäisen ympäristöluvan mukaan haihduttaa niin paljon vettä, että sen piti riittää kaikkein sateisimpinakin kesinä huolehtimaan ylijäämäveden poistosta.

Kts. Avoin Kirje Heidi Hautalalle 22.01.2013:
http://www.stoptalvivaara.org/fi/avoinkirje22012013.html

Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että jätevesiä on kertynyt alueelle jo 9 miljoonaa kuutiota usean vuoden aikana.

Yhtiö myönsi vasta viime marraskuun vuodon jälkeen, että bioliuotus ei toimi, mutta sanoi syyksi kasoissa olevan liian suuren vesimäärän. On kuitenkin syytä epäillä että syy-seuraussuhde on päinvastainen; kasoissa on liikaa vettä, koska bioliuotus ei ole toiminut ja tuottanut tarvittavaa lämpömäärää.

Kasojen tilanne paljastuu hyvin pakkaspäivänä viime keväänä kuvatuissa ilmakuvissa. Yksikään kasoista ei höyryä.

Sammunut bakteeritoiminta selittää myös koko ajan huonontuneen nikkelinsaannin. Kiertoliuos on liian laimeaa ja tämä osaltaan lisää nikkelitonnia kohden tuotettua jätevesimäärää metallitehtaalla.

Nähdäksemme yhtiö on rikkonut pörssilakeja piilotellessaan bioliuotuksen ongelmia. Sijoittajille kuuluu oikeus tietää ydintuotantoon liittyvistä ongelmista. Myös kaivoksen ympäristölupien kannalta tilanne on ongelmallinen. Kaivoksen vesitaseen hallinnan tuli perustua bioliuotuksen tuottamaan lämpöön ja ilmeisesti kaivos on toiminut jo yli vuoden ajan ilman tätä lämmönlähdettä.

Ilman bakteeritoiminnan apua ei voida puhua biokasaliuotuksesta vaan menetelmä on lähempänä vanhaa ja pitkään tunnettua rikkihappoliuotusta, kasaliuotusta. Tällaiselle toiminnalle ei ympäristölupaa ole olemassa.

Tällä hetkellä ei ole olemassa varmuutta siitä, saadaanko bioliuotusta toimimaan Talvivaaran kaltaisessa malmiossa millään keinoilla. Mielestämme on syytä keskeyttää tämä tuotantomittakaavassa tapahtuva toiminnan kokeilu ja kehittäminen. Sitä testausta, joka olisi pitänyt tehdä pienissä pilottiyksiköissä, ei voida tehdä jättimittakaavan kaivoksen puitteissa.

Hyvä Pekka Haavisto,

otit kantaa Greenpeacen toimintaan sanoen, ettet hyväksy lakeja rikkovaa toimintaa. Lähdemme siitä, ettei myöskään yhtiöiden lakeja rikkovaa toimintaa tule hyväksyä.

Talvivaaran kaivos on rikoksen päälle perustettu yhtiö. Jo kaivoslupaa haettaessa ja yhtiön listautuessa pörssiin jätettiin kertomatta ympäristövalvonnalle, työsuojeluvalvojille ja pörssivalvonnalle kuuluva olennainen tieto siitä, että liuotusprosessi rikastaa muiden metallien lisäksi myös merkittävässä määrin uraania.

Uraania ja siihen liittyviä riskejä ei tuotu alueen ihmisille tiedoksi kun laitosta luvitettiin ja rakennettiin. Ympäristölupaan ei uraania kirjattu.
Kuitenkin: “Uraani on ollut aina tiedossa”, sanoi ydinenergiatarkastaja Aurela Sotkamossa 2011. Uraanin huomiotta jättäminen luvituksessa ja rakennevaatimuksissa on yksi keskeinen syy siihen, että kipsisakka-altaista virtasi kymmeniä tuhansia kiloja uraania sekä varoaltaisiin että vesistöihin.

Tällä hetkellä yhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta.
Meille, joiden kotiseutualueella kaivos toimii, epäilylle ei ole sijaa.
Tapahtunut on silmin havaittava asia.

On hyvä tiedostaa, ettei kaivosalueella ja tuotantoprosesseissa toimita ollenkaan voimassaolevan ympäristöluvan puitteissa:
– Kipsisakka-altaat eivät ole toimintakuntoisia.
– Varoaltaista on tullut entisten vuotovesien varastoaltaita.
– Kasojen bakteeritoiminta on sammunut.

Tässä tilanteessa kaivoksen toiminnan jatkaminen on törkeän ympäristön turmelemisen jatkamista. Katsomme, ettei veronmaksajien ja valtion varoja tule sijoittaa tämän toiminnan jatkamiseen.

Oikea ratkaisu olisi perua kaivoslupa ja aloittaa kaivoksen hallittu alasajo sulkemalla runsaasti jätevettä tuottava metallitehdas.

Sulkemisen ja ympäristövahinkojen kustannukset ovat suuret, mutta nähdäksemme toiminnan jatkaminen tuottaa yhteiskunnalle vieläkin suuremmat haitat ja kustannukset.

Kansanliike vesistöjen puolesta, allekirjoittaneet:

Anne ja Ari Kananen, Sotkamo
Antti Lankinen, Sotkamo
Anitta Hyvönen, Kerava/Sotkamo
Heli Tuorilainen, Sonkajärvi
Pekka Rönkkö, Sonkajärvi
Raimo Tervonen, Sonkajärvi
Hannu Hyvönen, Iisalmi
Jarmo Yliluoma, Iisalmi
Raili Eskelinen, Vieremä
Sami Maaranen, Varpaisjärvi
Lasse Flöjt, Kuusamo
Harri Hölttä, Joensuu
Mikko Vartiainen, Porvoo
Mirka Salmi, Helsinki
Pulmu Föhr-Siltavuori, Helsinki

23.10.2013 Avoin kirje Pekka Haavistolle

Vastaa