Tiedote 25.9.2014 / Stop Talvivaara – kansanliike vesistöjen puolesta

Stop Talvivaara-liike pitää nostettua syytettä törkeästä ympäristön turmelemisesta askeleena oikeaan suuntaan, mutta arvostelee rikostutkinnan rajausta sekä rikosnimikkeiden että rikoksesta epäiltyjen osalta.

 

Ensimmäinen askel onnettomuuksiin johtaneiden riskien salaamisessa otettiin yhtiön ensimmäisen hallituksen toimesta jo kaivosta perustettaessa. Yhtiö tiesi malmioon sisältyvän Suomen suurimman uraanivarannon, mutta salasi viranomaisilta ja julkisuudelta sen, että kasaliuotus irrottaa mustaliuskeesta satojatuhansia kiloja uraania prosessiliuokseen. Pekka Perä tunnusti marraskuun 2012 vuodon jälkeen, että he tiesivät uraanin rikastumisen prosessiliuokseen. Metallitehtaalta uraani pääosin pumpattiin kipsisakka-altaaseen. Tätä ei kerrottu lupahakemuksissa, eikä uraaniriskien osalta kaivoksen toimintoja arvioitu lainkaan.

 

Jos uraanista olisi kerrottu ja lupa silti myönnetty, olisi kipsisakka-altaan rakentamiseen paneuduttu huolella. Kaivoksen toiminta-aikana kipsisakka-altaisiin olisi kertynyt jopa 10 miljoonaa kiloa uraania, eikä tätä lupahakemuksessa tuotu esille. Uraanin rikastumisen ja siihen liittyvien riskien tietoinen salaaminen täyttää epäilemättä useankin rikoksen tunnusmerkkejä ja on Suomen oikeuslaitoksen petoshistoriassa vertaansa vailla.

 

Tutkittavaa poliittisista päättäjistä virkamiehiin – ELY, STUK, GTK, KTM, STM?

Talvivaaran kaivosprosessin irrottama uraanimäärä on niin suuri, että kyse on paitsi nikkeli- ja sinkkikaivoksesta, myös uraanikaivoksesta.

Tällaisen uraania rikastavan kaivoksen perustaminen on poliittisen päätännän asia, ei KTM:n päätettävissä. Ydinenergialain mukaan päätös olisi tullut tehdä Valtioneuvostossa. Tällöin asia olisi joutunut, kuten laki edellyttää, poliittisen päätännän ja keskustelun piiriin.

 

Kun Talvivaara salasi uraanin rikastamisen ja kerryttämisen kipsisakka-altaaseen, yhtiö kaappasi maan hallitukselle kuuluvaa valtaa itselleen.

Kyse on törkeästä petoksesta ja ydinenergialain määräysten kiertämisestä. Kyse on myös rikoksesta demokratiaa vastaan sillä salaamalla uraanikysymyksen yhtiö esti kansalaiskeskustelun siitä sallimmeko Suomessa uraania rikastavien kaivosten toiminnan vai emme.

 

On hyvin mahdollista se, että koko kaivosta ei olisi perustettu, jos olisi tiedetty kaivoksen tuottavan satojatuhansia kiloja uraanijätettä vuodessa. Uraanin ja muiden kaivosprosessissa liikkuvien radioaktiivisten aineiden salaaminen on myös törkeää välinpitämättömyyttä työturvallisuusnäkökulmasta. Työntekijöiden olisi tullut tietää tulevansa töihin paikkaan jossa ovat muiden kemikaaliriskien lisäksi myös uraanille altistumisen riskit.

 

On selvitettävä ketkä kaikki poliittisen päätöksenteon tahot ja virkamiehet tiesivät uraaniongelman olemassaolon, ja ovatko he syyllistyneet virkavelvollisuuden laiminlyöntiin tai avunantoon tässä petoksessa. Tiesikö ministeri Mauri Pekkarinen, tiesikö Säteilyturvakeskus (STUK) tai sen johto, KTM:n johto, STM? Mikä oli GTK:n, Kainuun ympäristökeskuksen ja PSAVI:n tietämys Talvivaaran uraaneista?

STUK:in toiminta, valvomattomuus, kaksoisroolitus (konsultointi) ja ongelmien vähättely Talvivaaran ongelmissa ja rikkeissä tulee tutkia vastaavan ministeriön toimesta.

Perusteellisen tutkinnan soisi ulottuvan myös Kainuun ELY-keskuksen johtoon saakka. Kuten tiedetään, KaiELY on Talvivaaraa koskien useaan otteeseen soveltanut lain kirjainta virheellisesti ja jättänyt käyttämättä toimivaltaansa. Lisäksi tuomioistuimissa on kumottu useita KaiELY:n päätöksiä koskien Talvivaaran velvoitteita ja lupaehtojen muuttamisia.

 

 

Valvooko Finanssivalvontakaan?

Petoksen kohteeksi joutuivat myös osakeantiin osallistuneet sijoittajat. Merkittävien uraanimäärien rikastaminen ja varastoiminen kaivosalueelle olisi tullut arvopaperimarkkinalain mukaan kertoa. Uraanin ja uraaniriskien salaaminen turvasi ympäristöluvan, ja sen saatuaan yhtiön hallitus päätti listautua pörssiin. Tällä saavutettiin suurta taloudellista hyötyä. Yhtiön perustajista tuli osakeannin myötä hetkessä suurrikkaita. Pekka Perä ohjasti kaivoksen käynnistämistä ylikireällä aikataululla varmistaakseen menestystarinaa pörssisijoittajille.

 

Stop Talvivaara ihmettelee ja perää Finanssivalvonnan vastuuta. Finanssivalvonnan olisi tullut reagoida viimeistään siinä vaiheessa kun uraani nousi esille kaksi vuotta käynnistymisen jälkeen. Näyttää ikävästi siltä että Suomen Finassivalvonta on osallistunut Talvivaaran uraanipetokseen katsomalla läpi sormien listautumisessa tehdyn tiedottamisrikoksen.

Stop Talvivaara -liike katsoo, että Talvivaaran toiminnan romuttama kansalaisten luottamus oikeusjärjestelmäämme voidaan palauttaa vain avaamalla koko rikosvyyhti ja selvittäen myös viranomaisten ja poliittisten päättäjien osallisuus. Kyseessä on kuitenkin useiden tahojen yhdessä aikaansaama vahinko joka koskee ympäristön lisäksi myös kansalaisten oikeusturvaa, elinolosuhteita ja luottamusta suomalaiseen hallintojärjestelmään. Kansanliike valmistelee asiasta tutkintapyyntöä Oikeuskanslerille.

Talvivaaran rikostutkintaa tulee jatkaa – Myös virkamiesten ja poliittisten päättäjien vastuu selvitettävä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *