Hyväksytty 24. edustajakokouksessa 16.-17.10.2021
Sisältö:
1 YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA
2 VASTUU ASETETTAVA YMPÄRISTÖN JA LUONNON PILAAJILLE
3 YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISMAAILMALLISET ONGELMAT JA NIIDEN LUOKKALUONNE
4 ASEVARUSTELUN LOPETTAMINEN EDISTÄÄ YMPÄRISTÖN- JA LUONNOSUOJELUA
5 YMPÄRISTÖN TILA SUOMESSA

 • Energia
 • Ilmansaasteet
 • Liikenne
 • Vesistöjen saastuminen
 • Maatalous
 • Metsät ja suot
 • Ympäristönhallinto ja maankäyttö
 • Jätteet ja kierrätys
 • Suojelualueet
 1. JÄSENYYS EUROOPAN UNIONISSA HEIKENTÄÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUA SUOMESSA
 2. SOSIALISMI ON RATKAISU MYÖS YMPÄRISTÖONGELMIIN

 1. YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA
  Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus on monimutkainen prosessi. Ihminen on osa materiaalista
  maailmaa, jolle on ominaista pysyvä muutos. Ihminen tietoisena osana materiaa muokkaa ympärillään olevaa
  aineellista maailmaa, jota kutsumme luonnoksi. Ja toisaalta muutos luonnossa vaikuttaa olennaisella tavalla
  ihmisen kykyyn huolehtia itsensä uusintamisesta lisääntymällä ja työprosessissa.
  Ihmisyhteiskunnan ja luonnon välinen vuorovaikutussuhde on järkkynyt. Ihmiskunnan valtaenemmistö elää
  tänään kapitalistisessa markkinataloudessa, jossa yksityinen pääoma pyrkii mahdollisimman suureen
  kasvuun. Kapitalismille ominainen yhteiskunnallisesti suunnittelematon tavaroiden ja palveluiden tuotanto
  perustuu luonnon ja ihmisen riistoon, jossa huomioidaan vain lyhytnäköiset taloudelliset edut.
  Työväenluokan edun mukaista on riiston lopettaminen ja yhteiskuntakehityksen rakentaminen
  kokonaissuunnittelun pohjalta. Tämän varaan voidaan perustaa kestävä suhde ihmisyhteiskunnan ja luonnon
  välille.

  Ihmiskunnan hyvinvointi ja tulevaisuus ovat tiukasti sidoksissa luonnon tasapainon säilymiseen maapallolla.
  Luonnonrikkauksien imperialistinen riistokäyttö on kaikkein suurin uhka tälle tasapainolle. Huolenpito
  luonnosta ja sen monimuotoisuuden säilyttämisestä on myös huolenpitoa nykyisten ja tulevien
  ihmissukupolvien hyvinvoinnista, ihmisen itsensä uusintamisesta. Vastuumme ympäristöstä ei perustu
  pelkästään välttämättömyyteen säilyttää luonto yhteiskunnan hyvinvoinnin vuoksi, vaan sillä on myös
  kauaskantoisempi merkitys. Koko inhimillisen elämän säilyttäminen maapallolla.
 2. VASTUU ASETETTAVA YMPÄRISTÖN JA LUONNON PILAAJILLE
  Jatkuva teollistuminen, kaupungistuminen, lisääntyvä liikenne, tehomaatalous, metsätalous ja massaturismi
  ovat muuttaneet ja tuhonneet maailmanlaajuisesti luontoa. Suunnittelematon yhteiskuntapolitiikka on
  aiheuttanut laajoja ja pitkäkestoisia häiriöitä ihmisen ja muun luonnon väliseen vuorovaikutussuhteeseen.
  Tuhojen syy on laaja kansainvälinen kauppa välttämättömänä osana kapitalismin tuotantotapaa. Se on
  tavaran tuotantoon ihmistyötä hyväksikäyttämällä perustuvaa kehitystä, jonka tarkoituksena on pääoman
  kartuttaminen lisäarvoa tuottamalla. Se tapahtuu työläisten tekemää työtä hyödyntämällä ja ryöstämällä
  maapallon luonnonvaroja. Päävastuun kantajia ovat Yhdysvaltojen, EU: n ja niiden liittolaisten imperialistiset
  taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset interventiot sekä kilpailu Venäjän ja Kiinan kapitalististen valtioiden ja
  muiden talousalueiden kanssa. Tällä toiminnalla on aiheutettu valtavia ekologisia katastrofeja, satojen
  tuhansien ihmisten repimistä kodeistaan, kotien tuhoamista, kulttuuriperintöjen, kasvi- ja eläinlajien
  moninaisuuden ja infrastruktuurin hävittämistä.
  Ympäristönsuojelua koskevat vetoomukset ovat kapitalistisessa järjestelmässä katteettomia niin kauan kuin
  tavoitteena ei ole ihmisen työvoiman ja luonnon riistoon perustuvan tuotantotavan muuttaminen. Ne, jotka
  tuhoavat ympäristöä tekevät samaan aikaan sen suojelusta liiketoimintaa. Luonto on monikansallisten
  yritysten ja monopolien keskeinen kohde: yhtäältä ympäristö ja luonto on niille raaka-aineiden lähde,
  jätteiden hävityspaikka ja toisaalta vielä voittoa tuottava sijoitussektori.
  Vastuu ympäristön ja luonnon pilaamisesta on niillä, jotka hyödyntävät maaperän, ilman ja vesistöjen
  luonnonvaroja ja tuottavat jätteitä: teollisuudella, yhdyskunnilla, liikenteellä, maataloudella ja myös
  yksityisellä ihmisellä. On selvää, että jo kapitalismin aikana tarvitaan asennemuutosta ja sellaiset lait, jotka
  estävät ympäristön turmelemisen, jäte- ja saastekuorman lisääntymisen ja kääntävät ne selkeään laskuun.
  Käynnissä on kuitenkin kapitalismin suunnittelemattoman tuotantotavan säilyttämisyritys, jossa vastuu ja
  kustannukset luonnon saastuttamisesta ja suojelemisesta yritetään asettaa vain työtätekevän luokan
  harteille. Esitetään henkilökohtaista ja sukupolvien vastuuta: miksi et kierrätä? Miksi käytät muovipusseja?
  Miksi tulostat paperille? Millaisen auton ostat? Miksi syöt lihaa?
  Tämä on tekaistu yritys siirtää vastuu monopolien ja maiden hallitusten harteilta työtätekeville ja
  työväenluokan perheille, kun kansainväliset kapitalistien suuryritykset tuottavat valtaosan esimerkiksi
  maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Valtiot ovat kansainvälisissä asiakirjoissa sopineet ”saastuttaja
  maksaa” -periaatteesta, jota myös EU ilmoittaa noudattavansa. Käytännössä EU-direktiivien mukaiset
  muovipussimaksut, uusiutuvien energian tuottamistapojen verot ja muut suositukset ja määräykset
  kohdistetaan työväestön kotitalouksiin.
  Tavoitteena tulee olla ihmisten terveyteen ja ympäristöön haitallisesti vaikuttavien ja saastuttavien aineiden
  vähentäminen. Tulee keskittyä riskien ehkäisyyn niiden alkutuotannon lähteillä hyödyntämällä tieteen ja
  tekniikan kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia, vaikka kapitalistisen tuotantotavan tuotannollisissa ja
  rakenteellisissa suhteissa on vaikea erottaa tieteellistä totuutta. Haitallinen teollinen toiminta ja
  rakentaminen on lopetettava.

  Kapitalistisessa yhteiskunnassa saastuttamisen -tai ympäristön tuhoamisen estämiseksi tarvitaan poliittisia
  päätöksiä. Poliitikkojen päätökset ovat kuitenkin sidoksissa taloudellisen hyödyn saajiin.
  Kapitalisteja tukeville puolueille, hallituksille, EU:lle, jotka määrittävät terveys- ja saastuttamisnormien rajat
  esim. juomaveden puhtaustason, sähkömagneettisen säteilyn, torjunta-aineiden käytön jäämät ja kromin
  rajoja teollisuuden ja maatalouden etujen mukaisiksi, on haastavaa toimia ympäristönsuojelijoina.
  Pyrittäessä mahdollisimman vähäiseen saastuttamiseen on ratkaisevan tärkeää käytettävän energian
  tuotantotapa. Tieteellisten tutkimusten mukaan uusiutuvien energialähteiden aurinko, maalämpö, vesivoima
  ja tuuli voivat olla todella hyödyllisiä ympäristön suojelemisessa. Samoin käytettyjen materiaalien kierrätys ja
  kompostointi.
  Kapitalistien niin sanottua vihreää sosiaalista sopimusta edistävä politiikka yrittää hallita samaa ongelmaa,
  johon New Deal” -ehdotuksessa yritettiin puuttua melkein sata vuotta sitten: Pääoman liiallisen kasautumisen
  ongelma. Monet kansainvälisen kapitalistisen talouden haarat ”torppaantuvat” seisahtuneeseen pääomaan,
  jota ei voida sijoittaa kannattavasti, mikä taas johtaa peräkkäisiin kansainvälisiin kriiseihin, mm. vuosina 2008
  ja 2020.
  Uusien mahdollisuuksien luomiseksi ja kannattavien kapitalististen sijoitusten luomiseksi on osa olemassa
  olevasta pääomasta ”tuhottava”. Eräs tätä tavoitetta palveleva keino tällä hetkellä on ruskohiilivoimalaitosten,
  perinteisten sähkönsiirtoverkkojen, lentokoneiden ja ajoneuvojen ”käytöstä poistaminen”, jotka käyttävät
  perinteisiä polttoaineita, nimittäin bensiiniä ja öljyä. Toimet toteutetaan tietenkin odotetun
  ilmastonmuutoksen nimissä.
  Kapitalismissa vastataan huoleen ympäristöongelmien syvenemisestä vihreän kasvun politiikalla. Sitä
  toteutetaan tietenkin odotetun ilmastonmuutoksen nimissä.
  Nykyinen tuotanto-, liikenne-, energia- ja kuljetusinfrastruktuuri merkitään ”ympäristöystävällisiksi”, ja uudet
  investoinnit ”vihreään” infrastruktuuriin ovat nousemassa ympäristöystävällisiksi ratkaisuiksi, jotka luovat
  uusia biljoonan dollarin markkinoita maailmanlaajuisesti.
  Tämän politiikan päätavoitteena ei siis ole oikeastaan ilmastonmuutoksen torjuminen, vaan suuryritysten
  kannattavuuden suojaaminen.
  Siksi rinnakkain uusien vihreiden investointien ja niiden valtion suuren tuen kanssa edistetään toimenpiteitä
  riiston lisäämiseksi, joustavien työsuhteiden laajentamiseksi ja työajan säätämiseksi.
  Voittojen kasvu edellyttää työntekijöiden hyväksikäyttöä, lisäriistoa.
  Ei ole sattumaa, että tämän politiikan edistäminen kulkee käsi kädessä työaikaan, palkkoihin liittyvien,
  työtätekeville vahingollisten muutosten kanssa.
  Esimerkit kapitalistisen voitontavoittelun ”vihreän kasvun” aiheuttamasta ympäristökatastrofista ovat
  loputtomat:
 • Mm. metsät, luonnonpuistot ja luonnon harmonia tuhoutuvat suurten tuulipuistojen rakentamisen
  seurauksena, niillä on erittäin kielteisiä vaikutuksia luonnon tasapainolle ja monimuotoisuudelle, samoin kuin
  sillä on kielteisiä vaikutuksia asukkaille, paikallisille talouksille, ympäristölle ja kulttuurille. Yritykset edistävät
  sähköautojen tuotantoa joukkoliikenteen järjestelmällisen rakentamisen sijaan jatkavat ympäristön, luonnon
  ja ihmisen kannalta kestämätöntä tavaratuotantoa ja luonnonvarojen ylikulutusta. Öljystä riippuvaisen
  maailmantalouden ongelmana on kyvyttömyys korvata öljy synteettisesti valmistetuilla hiilivedyillä. Tämä
  edellyttää valtavia investointeja ja valtioiden välistä yhteistyötä sekä jo rakennetun öljynjalostuksen alasajoa.
  Kapitalismin olosuhteissa tämä ei ole mahdollista lähivuosikymmenien aikana, kuten edellytetään tehtävän

  ilmastomuutoksen hidastamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi esitettyinä välttämättöminä
  toimenpiteinä.
  Valtion rahoitusta tarjotaan avokätisesti uusille investoinneille, jotka suunnataan suurille yrityksille ja
  energiayhteisöille.
  Tämä ei kuitenkaan tarkoita halvempaa sähköä tai energiaa kotitalouksille, se ei myöskään lievennä
  työttömyyden lisääntymistä, eikä monia kansalaisille ja työtätekeville langenneita huononnuksia.
  Vihreiden, eri puolueiden ja tahojen ympäristöherkkyys ulottuu lopulta siihen pisteeseen asti, jossa se antaa
  lisäpontta kapitalistiselle hyväksikäyttöjärjestelmälle. Luodaan uusia voittoalueita ja aloja suurelle pääomalle,
  edellytykset luodaan infrastruktuurin tuhoamiselle ”hallitusti”, ja kuormitus kasataan työntekijöiden
  harteille.
  Kestävä ympäristönsuojelu voidaan saavuttaa ja kansalaisten, sekä työväenluokan tarpeet tyydyttää teknisen
  kehityksen mahdollistavissa puitteissa, kun siirrytään suunnitelmatalouden yhteiskuntaan eli sosialismiin.
  Ympäristön- ja luonnonsuojelun ongelmien ratkaiseminen edellyttää ihmisten laaja-alaista toimintaa
  yhteiskunnallisen muutoksen puolesta. Ratkaisevaa on työväenluokan järjestäytyminen kamppailuun
  ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen muodostaman liikkeen yhteisenä kokoavana toimintana pääoman
  vallan kumoamiseksi. Juuri sitä toimintaa ja politiikkaa vastaan, joka on heikentänyt ihmisten elämän
  edellytyksiä luonnonvaroja ylikuluttamalla ja saastuttamalla.
  On käytävä jatkuvaa kamppailua luonnonvarojen, metsien, vesialueiden ja ilmaston puhtauden ja suojelun
  puolesta. Luonnon- ja ympäristönsuojelun pysyvyys toimintatavoissa voidaan saavuttaa vain
  suunnitelmataloudessa, sosialismissa.
 1. YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISMAAILMALLISET ONGELMAT JA NIIDEN LUOKKALUONNE
  Kapitalismi järjestelmänä
  Kapitalistinen yhteiskunta saastuttaa, kuormittaa ja kuluttaa ympäristöä ja luontoa kestämättömällä tavalla ja
  on aikaan saanut kasvavan eliölajien sukupuuttoaallon. Kapitalistisen yhteiskunnan aiheuttamien
  ympäristöongelmien syveneminen ja valtava laajuus johtuvat niin kansallisesta kuin maailmanlaajuisesta
  talouden anarkiasta ja siitä johtuen yhteiskunnan kokonaisvaltaisen talouden ja tuotannon
  suunnittelemattomuudesta, keinottelusta ja raaka-ainevarojen yleismaailmallisesta riistosta.
  Ilmasto
  Teollisuudella ja ilma-, maa-, ja meriliikenteellä on merkittäviä haitallisia vaikutuksia ilmakehään.
  Kaukokulkeumat aiheuttavat vahinkoa koko maapallolla. Ilmakehän pilaajien kuriin saattaminen vaatii
  yleismaailmallisia toimia.
  Ensisijaista on kapitalistisen tuotantotavan lopettaminen, jossa tuotetaan paljon turhuuksia Ihmiskunnan
  toimesta. Ihmisen oman toiminnan ja luonnollisen ilmaston taustavaihtelun vaikutuksesta maapallon
  keskilämpötila on nousussa. Lämpeneminen aiheuttaa mm. ikiroudan ja jäätiköiden sulamista, meren pinnan
  nousua ja muutoksia maapallon ilmasto-olosuhteissa.
  Ilmastomuutosta käsittelevät kansainväliset kokoukset ovat nostaneet näkyville imperialististen keskusten
  välisiä erimielisyyksiä, ristiriitoja ja kompromisseja tavoitteiden määrittelyssä, valvontamekanismeissa ja
  rahoituksen jakamisessa. Hyväksytyissä kansainvälisissä sopimuksissa heijastuvat ristiriidat, jotka koskevat
  kilpailua vahvojen monopoliryhmien voitoista ja markkinaosuuksista. Tyypillisin esimerkki on riita suurten
  öljyntuottajaryhmien ja ns. Vihreän energian ryhmien välillä.

  Valtioiden keskinäisillä sopimuksilla pyritään tasaamaan kapitalistisen tuotantotavan aiheuttaman
  suhteellisen ylituotannon haitat luonnolle. Pyrkimyksenä on antaa uusia sysäyksiä tuotantotavan kehitykselle
  puuttumatta tuotantovälineiden yksityisomistukseen ja tuotantosuhteisiin. Siksi valtiosopimuksilla kyetään
  ratkaisuihin vain suuryritysten hyväksi, niiden kannattavuuden maksimoimiseksi, samalla kun siirretään
  työväenluokalle ympäristön suojelemisesta aiheutuvat kustannukset. Kilpailu uusiutuvan energian
  käyttöönotossakin edistää monopoliryhmien tavoitteita, jatkaa luonnon ryöstökäyttöä.
  Meret ja vesistöt
  Kapitalistinen ryöstökalastus tuhoaa merien kalakantoja. Huomattava osa pyydetystä kalasta käytetään
  tuotantoeläinten ja kasvatuskalojen rehuksi, joka myös aiheuttaa ympäristöongelmia. Usein köyhimpien
  maiden vesialueilla tapahtuva ryöstökalastus aiheuttaa paikallisten kalastajien työttömyyttä ja vaikeuksia
  ruokahuollolle erityisesti kehitysmaissa. Meren luonnonvarojen hyödyntäminen lisääntyy jääpeitteen
  huvetessa pohjois- ja etelänavan ympäristössä. Kansainvälinen tavarakauppa ja risteilyturismi on johtanut
  kasvavaan laivaliikenteeseen ja sen aiheuttamaan merien saastumiseen.
  Metsät
  Kapitalismi tuhoaa maailman metsiä. Sademetsät ja muut metsävarat alistetaan vientiin perustuvan talouden
  tarpeisiin. Laajenevan kulotuksen ja hakkuiden syynä on lihakarjan lisääntyvä kasvatus, eläinrehun kasvatus,
  bioenergian, selluloosan ja paperin tuotannon tarvitsema raaka-ainelisä sekä ns. jalopuiden kaato
  maailmanlaajuiseen vientiin. Tämä johtaa luonnon monimuotoisuuden menettämiseen, nopeutuvaan
  eroosioon, aavikoitumiseen ja paikallisten metsistä riippuvaisten ihmisyhteisöjen kulttuurin tuhoutumiseen,
  sekä alueellisesti ja maailmanlaajuisesti ilmastonmuutokseen metsien muodostaman hiilivaraston huvetessa
  metsän hakkuiden vuoksi.
  Vesi
  Maapallon makean veden varannot ovat elintärkeät luonnon ja ihmisen kannalta. Puute puhtaasta
  juomavedestä on noussut merkittäväksi maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Tämä johtuu maan ja vesistöjen
  likaamisesta, vesivarojen ohjaamisesta mahdollistamaan kapitalistinen maatalouden suurtuotanto sekä
  muuttuneista ilmasto-olosuhteista, jotka ovat aiheuttaneet kuivuutta, metsäpaloja ja tulvia laajoilla alueilla
  eri puolilla maailmaa.
  Väestönkasvu
  Ihmiskunnan merkittävä ongelma on hallitsematon väestönkasvu, joka kapitalistisen yhteiskunnallisen
  suunnittelemattomuuden kanssa aiheuttaa ongelmia ravinnon riittämiseen kaikille. Luonto ei myöskään kestä
  hallitsematonta väestönkasvua. Erityisesti kehitysmaissa se on johtanut aliravitsemukseen ja pakolaisuuteen.
  Toisaalla korkean elintason maissa ei ole koskaan kulutettu elintarvikkeita ja luonnonvaroja niin paljon kuin
  nykyään. Väestön runsaassa kasvussa on kyse ainoastaan alueellisesta ns. suhteellisesta liikaväestöstä, jolle
  kapitalistinen maailmanjärjestys ei kykene turvaamaan ihmisarvoista elämää.
 2. ASEVARUSTELUN LOPETTAMINEN EDISTÄÄ YMPÄRISTÖN -JA LUONNONSUOJELUA
  Yksi ympäristönsuojelun keskeisistä tehtävistä tulee olla rauhan turvaaminen. Yksittäisten kapitalististen
  maiden ja niiden keskinäinen sotilaallinen liittoutuminen, asevarustelu ja suursodan mahdollisuus ovat
  edelleen suurin uhka ympäristölle. Asevarustelu merkitsee rajallisten luonnonvarojen ja energian tuhlaamista
  sekä laajamittaista saastuttamista.

  Kapitalismi ja sota kuuluvat yhteen. Sotien todellinen syy on kapitalistisen tuotantotavan yksityisomistukseen
  perustuva luonne ja sen kehittyminen valtioiden rajat ylittäväksi imperialismiksi. Kapitalististen
  monopoliliittojen tavoitteena on hallita ja omistaa tuotantovälineet, raaka-ainelähteet ja markkina-alueet
  koko maailmassa. Nämä sodan todelliset syyt verhotaan kansalliseen, rodulliseen, kielelliseen ja
  uskonnolliseen kaapuun. Sota aiheuttaa aina suurta inhimillistä kärsimystä, tuhoaa ympäristöä ja tuottaa
  valtavia aineellisia menetyksiä. Suuntaamalla asevarusteluun käytetyt taloudelliset ja henkiset voimavarat
  nälänhädän ja köyhyyden poistamiseen, sekä koulutuksen ja terveydenhuollon takaamiseen kaikille, voidaan
  antaa inhimilliselle kehitykselle uusi suunta ja ratkaista muitakin yleismaailmallisia ongelmia ja uhkia.
  Kehittyvä ympäristöpolitiikka edellyttää kansallisesti ja maailmanlaajuisesti kansojen ja valtioiden
  tasaveroisuuteen perustuvaa taloudellista, poliittista ja kulttuurillista kanssakäymistä, jossa kunnioitetaan
  maiden itsemääräämisoikeutta ja valtioiden itsenäisyyttä. Tämä on vahva perusta eri maiden yhteisille
  päätöksille rajoittaa luonnonvarojen liiallista käyttöä, torjua ympäristön pilaaminen ja turvata luonnon
  monimuotoisuuden säilyminen.
 3. YMPÄRISTÖN TILA SUOMESSA
  Suomea koskevat samat ongelmat, jotka muuallakin maailmassa rasittavat ympäristöä. On tärkeää, että
  Suomessa hoidetaan oma ympäristömme kuntoon niin, että se kelpaa esimerkiksi muulle maailmalle.
  Suomen valtion tulee täyttää ja ylittää kansainväliset suositukset päästöjen vähentämiseksi sekä olla
  kansainvälisesti aloitteellinen ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.
  Energia
  Suomen on pysäytettävä energian kulutuksen kasvu ja aloitettava toimenpiteet energian säästämiseksi.
  Tavoitteena on oltava nykyisen energiankulutuksen vähentäminen. Tähän päästään tehostamalla energian
  käyttöä, soveltamalla teollisuusprosesseissa uutta tekniikkaa, vähentämällä yksityisautoilua ja matkailun
  lisäämää lento- ja laivaliikennettä sekä kotitalouksien kulutusta.
  Kapitalistisessa yhteiskunnassa energia on kauppatavaraa, jonka myynnin ja tuotannon rajoittaminen ei edistä
  tuottajien ja myyjien tavoitteita. Suuret sähköenergian tuottajat ja välittäjät, sekä öljyn, kivihiilen, turpeen ja
  hakkeen kauppiaat keräävät suuria voittoja. Energialla keinottelusta on päästävä eroon. Energian
  tuotantotapa on ympäristönsuojelun kannalta merkittävin ja vaikein ongelma. Sen tuottamisessa syntyvät
  päästöt vaikuttavat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen ja saastumiseen, maan ja vesistöjen
  happamoitumiseen sekä vesistöjen rehevöitymiseen. Energian tuotanto ja siirtäminen on otettava
  yhteiskunnalliseen omistukseen ja valvontaan. Yhteiskunnan kokonaisetu edellyttää teollisuuden ehdoilla
  tuotettavan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten suunnitelmallista arviointia ja hallintaa.
  Tavoitteena on suuntautuminen ympäristöystävälliseen energian tuotantoon. Maakaasun osuutta on lisättävä
  ja rakennettava kaasuverkosto Etelä-Suomen suurimpiin asutuskeskuksiin ja suurteollisuudelle. Kaasulla
  toimivissa lämpövoimaloissa tuotettaisiin lämpö- ja sähköenergiaa.
  Erityisesti tulee suuntautua tutkimukseen uusien energian tuottamistapojen kehittämiseksi, joissa uusiutuvat
  energiamuodot ovat etusijalla. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava. Suomessa on edistettävä
  aurinko-, maalämpö, tuuli- ja biokaasuenergian käyttöönottoa. Puun, energiapajun, hakkeen ja orgaanisen
  jätteen käyttöä voimataloudessa tulee kehittää. Teollisen tuotannon hukkaenergia on otettava
  ihmisyhteisöjen hyötykäyttöön. Kantojen käyttöä energian tuotantoon ei voi hyväksyä siitä maaperälle ja
  eliöstölle aiheutuvien haitallisten seurausten vuoksi. Bioenergian käyttö on ympäristön kannalta
  hyväksyttävää, kunhan käytettävä puuaines on vain harvennus- ja hakkuujätteestä tehtyä haketta ja
  samanaikaisesti huolehditaan puunkulutusta vastaava uuden metsän kasvu ja kehitetään poltosta tulevien
  savukaasujen puhdistuslaitteistoja. Kaikki nämä uusiutuvat energiamuodot kuormittavat vähemmän
  ympäristöä ja ovat kotimaisia. Turpeen poltto on ympäristölle ongelmallista mm. rikkipitoisuutensa takia sekä

  soiden säilymisen kannalta ja sen käyttö tulee asteittain lopettaa. Uusia vesivoiman käyttöä, sähköenergian
  tuotannossa hyödyttäviä altaita ei tule rakentaa. Voimalaitosten rakentamisesta vielä kahlitsemattomiin jokiin
  on luovuttava. Nykyisten voimalaitosten yhteyteen on rakennettava kalojen esteettömän kulun
  mahdollistavat kulkuväylät.
  Ydinvoimaa ei tule rakentaa lisää. On luotava aikataulu, jolla vähitellen luovutaan ydinvoiman käytöstä
  energian tuotannossa. Ydinvoiman tulee olla yhteiskunnan omistuksessa ja hallinnassa. Ydinvoimaloista
  kertyvät matala- ja keskiaktiiviset jätteet tulee varastoida siellä, missä ne tuotetaan; olosuhteissa, joissa
  niiden jatkuva valvonta on turvattu. Ydinjäte tulee varastoida keskitetysti. Suomeen ei saa tuoda
  varastoitavaksi ydinjätettä.
  KTP esittää: Asuinrakennukset, jotka varustetaan aurinko- tai maalämpöenergian talteenotolla ja jotka
  käyttämästään energiasta tuottavat vähintään 80 % vapautetaan maksamasta kiinteistöveroa. Sähköenergiaa
  jakavat energialaitokset velvoitetaan ostamaan uusiutuvaa energiaa käyttäviltä rakennuksilta niiden tuottama
  ylimääräinen sähkö.
  Ilmansaasteet
  Ilmansaasteista merkittävimmät ovat erilaiset typen ja rikin oksidit sekä hiilidioksidi. Rikki ja typpi aiheuttavat
  ennen kaikkea happamoitumista. Typpi voimistaa myös vesistöjen rehevöitymistä ja kasvihuoneilmiötä sekä
  välillisesti otsonikatoa. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka voimistaa kasvihuoneilmiötä.
  Puolet Suomen typpipäästöistä tuottaa liikenne. Loput syntyvät teollisuudessa, maataloudessa ja erilaisista
  pienistä päästökohteista. Valtaosa Suomen rikkilaskeumasta tulee ulkomailta: Keski-Euroopasta, Eestistä ja
  Venäjältä. Siksi on aloitettava aloitteellinen kansainvälinen yhteistyö myös lähialueiden rikkipäästöjen
  eliminoimiseksi.
  Ilman saasteista hiilidioksidi on keskeinen, koska se on merkittävin kasvihuoneilmiön aiheuttaja.
  Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi paras keino on energian säästäminen, fossiilisten polttoaineiden käytön
  vähentäminen ja siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin. Hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi tulee
  Suomen kasvattaa metsäalaansa.
  Liikenne
  Jatkuvasti kasvava liikenne maalla, sisävesillä, merellä ja ilmassa vaikuttaa ympäristöön monin tavoin. Se on
  yksi suurimmista ilmansaastuttajista, energiankuluttajista, maankäyttäjistä, kuolemien ja tapaturmien
  aiheuttajista ja jätteen tuottajista. Suomalaisten kuluttamasta energiasta kuluu liikenteessä 16 %. Öljyllä
  tuotetusta energiasta liikenteen osuus on 40 %. Yksityisauto on Suomen suurin yksittäinen
  ympäristöpäästöjen syy. Liikenteen osuus monista päästöistä on edelleen merkittävä – yli puolet
  hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä ovat peräisin liikenteestä.
  Suurimpana haittana ovat kuitenkin hiilidioksidipäästöt, joita ei ole saatu vähenemään, kuten muita
  pakokaasupäästöjä.
  Kapitalistisessa yhteiskunnassa määrätietoisen ympäristöystävällisen liikennepolitiikan toteuttaminen on
  vaikeaa. Suurpääoman omistuksessa olevan autoteollisuuden ja öljy-yhtiöiden edut ovat ristiriidassa
  energiankulutuksen ja tarpeettoman liikenteen vähentämispyrkimysten kanssa. Myös lentoliikenteeseen
  perustuva liike- ja vapaa-ajanmatkailu tuottaa suurta haittaa ympäristölle. Liikennevälineillä voittoa
  tavoittelevat tahot eivät yleensä tue edistyksellisen liikennepolitiikan kehitystä ja heidän toimintansa on
  ristiriidassa yhteiskunnan kokonaisedun kanssa.
  KTP esittää:
 • Autoteollisuus ja öljy-yhtiöt on kansallistettava ja otettava työntekijöiden valvontaan. On ryhdyttävä
  toimiin kansainvälisen lentoliikenteen rajoittamiseksi. Tämä edellyttää yhteistyötä muiden valtioiden
  kanssa. Suomen on oltava aloitteellinen kansainvälisen matkailun rajoittamiseksi.
 • Tiekuljetuksista on siirryttävä entistä enemmän rautatie- ja vesiliikenteeseen. Suurten
  asutuskeskusten joukkoliikenne tulee rakentaa raide- ja sähköisen liikenteen varaan.
  Rautatieverkostoa ja sillä liikennöintiä ei saa yksityistää vaan ne on pidettävä kokonaisuudessaan
  valtion omistuksessa.
 • Yhteiskunnan on turvattava joukkoliikenne kaikkiin taajamiin vähintään työmatkaliikennettä varten.
  Joukkoliikennevälineissä työmatkojen tulee olla ilmaisia. Julkinen liikenne on oltava yhteiskunnan
  omistuksessa ja ohjauksessa.
 • Uusien moottoriteiden rakentamisesta on luovuttava.
 • Ympäristöystävällisempien polttoaineiden sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen tutkimusta ja
  kehittämistä on tuettava. Erilaisten ajoneuvojen käyttämän polttoaineen tai sähköenergian verotus
  tulee perustua sen energiatehokkuuteen. Oikean suuruisella verotuksella pystytään ohjaamaan
  ajoneuvojen hankintaa. Autojen liikkumisen seurantaan perustuva verotus ja valvonta tulee
  ehdottomasti torjua.
 • Palmuöljyn, viljan ja muiden elintarviketuotannon tuotteiden käyttö polttoaineena ei ole kestävän
  kehityksen mukaista, niiden käyttö polttoaineena tai sen raaka-aineena on kiellettävä.
 • Moottoriurheilu kilparatoineen ja kaikkine oheistoimintoineen on tarpeetonta ympäristön
  kuormitusta. Siitä on luovuttava.
  Vesistöjen saastuminen
  Vesistöjä kuormitetaan ennen kaikkea teollisuuden, liikenteen yhdyskuntien ja maatalouden päästöillä.
  Välinpitämätön suhtautuminen ympäristöön on aiheuttanut vesistöjen saastumista laajoilla alueilla.
  Teollisuudella on erityinen vastuu vesistöjen suojelussa.
  KTP esittää:
 • Teollisuuden ja yhdyskuntien on käytettävä parhainta käytössä olevaa tekniikkaa jätevesien
  puhdistuksessa. Tuotantoprosesseissa on siirryttävä suljettuun vedenkiertoon.
 • Puunjalostusteollisuuden typpi- ja fosforipäästöjen lupaehtoja on tiukennettava.
 • Fosfori- ja typpilannoitteille on säädettävä ympäristövero niiden käytön alentamiseksi.
 • Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen liete on kompostoitava ja suunnattava hyötykäyttöön.
  Raskasmetallien päästöt viemäriin on estettävä tehokkaalla valvonnalla.
 • Pohjavesialueet on suojattava tehokkaasti saastumiselta.
 • Maamme pohjavesivarat tulee olla yhteiskunnallisessa omistuksessa. Niitä ei saa luovuttaa, eikä
  myydä yksityisen voitontavoittelun lähteeksi. Vesihuollon yksityistäminen on torjuttava.
 • Kaatopaikkoja ei saa rakentaa paikoille, joissa on vaara vesistöjen tai pohjaveden saastumiseen.
 • Maanteiden suolaaminen pohjavesialueilta on lopetettava kokonaan.
 • Mikromuovien kulkeutumisen estäminen vesistöihin on suuri haaste. Se edellyttää uudenlaisia
  vaatimuksia käytettäville kankaille ja niiden pesulle, muovituotteiden käytölle ja ainakin
  moottoriteiden reunojen maantievesien ohjaamista puhdistukseen. Yleensäkin tarvitaan
  muovimateriaalien käytön tarkkaa harkintaa välttäen kertakäyttökohteita.
 • Matkustaja- ja risteilyaluksilta, jotka päästävät jätevetensä vesistöön tulee kieltää liikennöinti
  satamiin.
  Maatalous

  Tehomaatalouden ympäristövastuu on suuri. Maatalous tuottaa 50 % typpi- ja 60 % fosforihuuhtoumasta
  vesistöihin. Orgaanisesta lannoituksesta luopuminen ja yhden kasvilajin viljelykulttuuri ovat lisänneet
  eroosiota ja maaperän köyhtymistä.
  KTP esittää:
 • Suuret maatalousyritykset on kansallistettava. Tämä parantaa mahdollisuuksia järkevämpään
  yhteiskunnan kokonaistaloudelliseen suunnitteluun.
 • Kaiken maataloudelle maksettavan tuen edellytyksenä on oltava tilan ympäristökuormituksen
  minimointi, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja maatalousmaiseman hoito. On
  siirryttävä luonnonmukaisempaan viljelyyn ja kevennettävä muokkaustekniikkaa. Vesistöön
  rajoittuneilla alueilla tulee suosia luomuviljelyä ja tukea sitä taloudellisesti.
 • Pellot on kynnettävä rantaviivan suuntaisesti. Vesistöjen reunaan on jätettävä 5–30 metriä leveä
  pysyvän kasvillisuuden suojavyöhyke.
 • Valtaojien varsille on jätettävä vähintään kahden metrin suojakaista. Valtaojiin tulee rakentaa
  laskeuma-altaat, joihin valuma-alueen vedet ohjataan.
 • Tuholaisten torjuntaan on käytettävä vain ympäristöriskejä minimoivia aineita.
 • Karjatalouden lietelanta, virtsa ja säilörehun puristeneste tulee varastoida tiiviiseen säiliöön ja
  käyttää biopolttoaineen tuotantoon.
 • Lantaa ja virtsaa ei saa levittää lumelle tai roudassa olevalle maalle, 10 metriä lähemmäs vesistöä tai
  valtaojaa tai tulvavaaran alaiselle pellolle. Maa on muokattava heti levityksen jälkeen.
 • Suomi on säilytettävä vapaana kaikista geenimuunnelluista eliöistä. Geenimuunnellun viljan tai
  muiden kasvilajien viljelyä ja eläinrehun tuotantoa ei tule sallia. Suomen on julistauduttava GMO-
  vapaaksi alueeksi.
 • Turkistarhaus tulee kieltää. Siipikarjan kuin myös muun karjan kasvatus tehotuotanto-oloissa on
  kiellettävä.
  Metsät ja suot
  Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Niillä on paljon muutakin hyötykäyttöä kuin puuntuotanto.
  Ihmisten virkistyskäytössä metsät ovat ensiarvoisen tärkeitä. Metsistä saadaan monia luonnontuotteita,
  kuten marjoja ja sieniä. Nämä ovat kaikkien ulottuvilla jokamiehenoikeuden perusteella. Metsien
  mahdollisimman laaja luonnonmukaisuus on erityisen tärkeää ihmisen kannalta, sekä eläin- ja kasvikunnan
  monimuotoisuuden säilymiseksi.
  Metsähallituksen hallinnassa on yli 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Sen on
  hoidettava ja käytettävä alueita siten, että metsien, soiden ja vesistöjen liiketaloudellinen tuotto ei ole
  määräävä tekijä. Toiminnassa on huomioitava luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kansalaisten
  virkistysmahdollisuudet, sekä taattava saamelaisen alkuperäiskansan käyttämillä mailla heidän perinteisten
  elinkeinojensa jatkuvuus.
  Metsätaloudella on keskeinen osa talouden ja ympäristön kehityksessä. Viime vuosikymmeninä metsien
  kasvu ja käyttö on lisääntynyt. Puunkorjuuta on jatkuvasti koneistettu ja metsänkäsittelymenetelmät ovat
  koventuneet. Metsähakkuiden tehostuessa on myös metsien lannoittamista lisätty. Lannoitus on useissa
  tapauksissa osoittautunut haitalliseksi. Valtaosa soita ojittamalla saadusta metsäalasta on heikkokasvuista
  eikä sovellu metsän kasvatukseen. Soiden ojittamisella on aiheutettu laajaa sisävesien rehevöitymistä, jokien
  tulvimista ja ravinteiden kertymistä meriin.
  KTP esittää:
 • Valtion ja kuntien omistamat maa- ja vesialueet säilytettävä yhteiskunnan omistuksessa ja niiden
  määrää on lisättävä.
 • Yritysten ja seurakuntien omistamat metsät tulee kansallistaa. Erityisesti pankkien suuret metsä- ja
  maaomaisuudet tulee ottaa valtion haltuun.
 • Metsien terveydentilaa uhkaavan happamoitumisen vähentämiseen on kiinnitettävä erityistä
  huomiota.
 • Metsähakkuissa on jätettävä koskemattomaksi suojavyöhykkeeksi vesistöjen ranta-alueet. Metsän
  ravinnepitoisuuden säilyttämiseksi on kannot jätettävä metsään.
 • Metsämaan muokkausta tulee välttää, syväauraus tulee lopettaa. Metsäojiin on rakennettava
  laskeuma-altaat ennen vesien johtamista vesistöön.
 • Metsän typpi- ja fosforilannoitus on kiellettävä.
 • Metsänkäsittelyn on pohjauduttava metsien moninaiskäytön periaatteeseen. Ilmastollisista syistä,
  metsien monikäyttöisyyden ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi avohakkuut on kiellettävä
  metsälaissa ja metsänkäsittelymuotoja tulee keventää. On siirryttävä erirakenteiseen, metsän
  kasvatukseen ns. jatkuvaan kasvatukseen, joka on useissa tutkimuksissa todettu sekä taloudellisesti,
  että luonnonympäristön kannalta parhaaksi metsän kasvatuksen tavaksi. Metsien suojelutaso on
  nostettava kansainvälisesti asetettuun 17 prosenttiin metsäpinta-alasta Suomen tulee olla
  aloitteellinen kansainvälisten metsitysohjelmien aikaansaamisessa.
 • Suojeltavien soiden määrää on lisättävä. Soiden ojittaminen on kiellettävä, kunnossapito-ojituksista
  on luovuttava ja ojitetut suot on palautettava luonnontilaan.
 • Metsäteollisuudessa on metsäraaka-aineen käytön painopiste siirrettävä paperi- ja
  selluteollisuudesta sahateollisuuteen ja yhä pidemmälle jalostetun puutavaran tuotantoon.
  Talonrakentamisessa on betonin sijasta suuntauduttava puun käyttöön myös kerrostaloja
  rakennettaessa. Etelä-Suomeen, joka on lehtipuiden kasvualuetta, tulee perustaa lehtikuusi- ja
  jalopuualueita. Tällöin voidaan suuntautua Suomessa kasvavien jalopuiden lisääntyvään käyttöön
  rakennusten ulko- ja sisäverhoilussa, sekä kalusteiden valmistuksessa. Jalopuun tuonti ulkomailta on
  lopetettava.
  Ympäristönhallinto ja maankäyttö
  Ympäristöhallinnon kehittämisessä on oltava tavoitteena kansalaistietoisuuden ja kansalaisvalvonnan
  tehostaminen. Ympäristöviranomaisilla on oltava oikeus estää sellainen toiminta, joka aiheuttaa
  ympäristöhaittoja. Ympäristöministeriön on omalta osaltaan valvottava, ettei alueiden taloudellinen
  hyötykäyttö valtaa ympäristön ja luonnon kannalta ainutlaatuisia maa-alueita.
  Maaperän mineraalien hyödyntämisessä on kuultava alueen ihmisten näkökantoja ja tehtävä luotettava
  selvitys hyödyntämisen haitoista ja ympäristövaikutuksista. On kiinnitettävä huomiota kaivostoimintaan
  liittyvien kuljetusten, vesien käytön ja ohjaamisen ympäristöturvallisuuteen. Kaivostoimintaan ei saa antaa
  lupaa ulkomaisille yrityksille, eikä Geologisen tutkimuskeskuksen kattavat tietoaineistot Suomen maaperän
  kiviaineksista saa olla ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden tutkittavissa. Maaperän rikkauksien hyödyntämiseen
  on perustettava erillinen valtionyhtiö. Suomen pinta-alasta on n. 10 % vallattuna. Kaivoslaki on uusittava, josta
  mm. on poistettava valtausmahdollisuus ja malminetsintäaikoja tulee lyhentää.
  Luontaistalouteen kuuluvien elinkeinojen, kuten porotalouden ja kalastuksen harjoittaminen on turvattava.
  Saamelaiseen perinteiseen kulttuuriin kuuluvan poronhoidon ja kalastuksen asema on turvattava
  erityislainsäädännön avulla. Omaksi ravinnoksi tapahtuva kalastus on turvattava maksuttomana.

  On luovuttava yhdyskuntarakentamisen harhasta, jossa jotkin tiheästi rakennetut ja asutut ja
  työpaikkavaltaiset suuralueet olisivat kestävä ratkaisu tulevaisuutta varten. Näin ei ole. Koko maa on
  pidettävä) asuttuna siten, että ihmisillä on kaikkialla myös riittävät toimeentulomahdollisuudet. Pienemmistä
  hajautetuista yhdyskunta-alueista muodostuva maa on luontoa säästävä ja ympäristön kuormitusta
  tasoittava.
  Maankäytöstä päättää kunnanvaltuusto, jolla on lakiin perustuva kaavoitusmonopoli. Yleiskaavoituksella
  yhteiskunta voi vaikuttaa merkittävästi yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen. Yleiskaavoituksessa tulee
  ottaa huomioon asukkaiden mielipiteet ja asukkaita on kuunneltava kaikissa heitä tai ympäristöä koskevissa
  kaavoituksellisissa ratkaisuissa. Asemakaavoista päätettäessä on pitäydyttävä yleiskaavan sitovuudessa.
  Kaavoitusta ei saa käyttää keinotteluun eikä maan ansiottoman arvonnousun välineenä. Kuntien tuleekin
  kaavoittaa pääasiassa vain omistamaansa maata ja leikata uusien alueiden rakentajilta maan ansioton
  arvonnousu yhteiskunnalle.
  Suurien kauppakeskusten rakentaminen on lopetettava. Ne kuormittavat luontoa aiheuttaen suuresti
  lisääntyvää liikennettä ja alueellista saastumista mm. melu- ja valohaittaa. Yhdyskuntarakennetta on
  kehitettävä suuntaan, jossa kansalaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa elintarvikkeet ja
  kotitaloustavarat ja palvelut lähialueeltaan.
  Kaavoituksella on varmistettava kaupunkeihin riittävästi kokoomakatuja, kevyen liikenteen väyliä,
  lenkkipolkuja, viheralueita, puistoja ja virkistysalueita. Olemassa olevat kaupunkimetsät ja -metsiköt on
  säilytettävä estämällä alueiden ottaminen rakentamisen käyttöön. Kulttuurihistorialliset kohteet tulee
  suojella ja valvoa, ettei voiton tavoitteluun perustuva rakentaminen niitä hävitä. Vanhaa rakennuskantaa tulee
  suojella; uudisrakentaminen tulee sopeuttaa olemassa olevaan ympäristöön. Työväestön asuinalueiden ja
  työläisten elämästä kertovan kulttuuririkkauden säilyttämistä tulee painottaa.
  Jätteet ja kierrätys
  Kapitalismille ominaista on suunnittelematon tavara- ja palvelutuotanto, joka ottaa huomioon ainoastaan
  pääoman arvonlisäyksen. Viime kädessä on sama mitä ja mihin tarkoitukseen tuotetaan. Kapitalistinen
  tuotantotapa on johtanut tarpeettomaan luonnonvarojen ja työvoiman käytön tuhlaamiseen, turhaan
  kulutukseen ja kasvattanut ympäristön saastumista. Ainoa kestävä tapa ratkaista tulevaisuuden haasteet on
  siirtyminen suunnitelmatalouteen, sosialismiin.
  KTP ESITTÄÄ:
 • Kestäviä, pitkäikäisiä ja kierrätyskelpoisia tuotteita on suosittava verotuksellisesti kertakäyttöisten
  tuotteiden kustannuksella. Kertakäyttötarvikkeiden valmistusta on määrällisesti supistettava
 • Muovin käyttöä pakkausteollisuudessa ja muovikasseina on paljon vähennettävä. Muovijätekeräys ja
  kierrätys on järjestettävä kattavaksi. Teollisuuden on osallistuttava kierrätyskuluihin ja varmistettava,
  että tuotteen kierrätys on mahdollista.
 • Orgaaninen jäte on kompostoitava yhteiskunnallisissa tai asuntokohtaisissa kompostoreissa.
 • Kaatopaikkojen pohjarakenteen on oltava vedenpitävä ja vuotovedet on kerättävä suljettuun
  järjestelmään. Kierrätyksen on oltava kotitalouksille maksutonta. Lajittelemattomalta jätteeltä on
  perittävä maksu.
 • Paperin, pahvin, muovin, lasin, metallin ja orgaanisen jätteen keräys on järjestettävä kattavasti
  kaikissa kunnissa.
 • Ongelmajätteiden keräys ja vastaanotto on maksuttomana järjestettävä kunnissa toimivaksi.
  Suojelualueet

  Luonnonsuojelualueet ovat tärkeitä tieteen ja tutkimuksen sekä kulttuurin ja luonnon monimuotoisuuden
  säilymisen kannalta. Ne tarjoavat sukupuuttoon kuolemassa oleville harvinaisille kasvi- ja eläinlajeille niille
  soveltuvan elintilan. Esimerkiksi puolet maamme 1600 uhanalaisesta eliölajista elää metsissä.
  Suomen pinta-alasta on suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Tiukimmin
  suojeltu on metsämaa, jolla ei harjoiteta lainkaan metsätaloutta. Nämä alueet kattavat 4,3 % maamme
  metsäalasta. Näiden metsien osuus vaihtelee kuitenkin alueittain; maamme pohjoisosissa niitä on eniten,
  lähes 10 prosenttia metsämaasta. Maan Etelä- ja keskiosissa jäädään alle yhden prosentin.
  KTP esittää:
 • Suojelualueiden osuutta pinta-alasta on lisättävä, metsämaan osalta 17 prosenttiin metsäpinta-
  alasta. Saamelaisten kotiseutualueen suojelualueilla on turvattava saamelaisen alkuperäiskansan
  luonnonvaraoikeudet.
 • Soiden, harjujen, maisemassa näkyvien kallioiden ja lintuvesien suojelua on lisättävä.
 • Rannat tulee julistaa kansallisomaisuudeksi, jotka ovat kaikkien käytössä. Rakentamattomien ranta-
  alueiden rakentaminen tulee kieltää rantaviivasta 100–300 metriin ulottuvalla vyöhykkeellä. Siten
  säilyy rantoja, joissa toteutuvat jokamiehenoikeudet.
 • Luonnonsuojelualueiden ohella on perustettava maisemansuojelualueita, joilla maankäyttö on
  erityisessä valvonnassa.
 • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet tulee suojella hallitsemattomalta rakentamiselta.
 1. JÄSENYYS EUROOPAN UNIONISSA HEIKENTÄÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUA
  Euroopan Unioni (EU) on kapitalistien hanke, jonka keskeisin päämäärä on jatkuva taloudellinen kasvu ja
  kapitalistien voittojen maksimointi. EU ei halua kohdata eikä pysty ratkaisemaan akuutteja
  ympäristöongelmia, joita kapitalistisen yhteiskunnan kehitys tuottaa. EU:n perustana oleva säätelemätön
  taloudellinen kasvu johtaa ristiriitaan ympäristönsuojeluun nähden. Taloudellinen kasvu ei siten kohenna
  työtätekevien elämän laatua, vaan kasvu vahvistaa pääomapiirejä ja suurpääomaa. Haitat, kuten ympäristön
  saastuminen tai tuhoutuminen, jäävät tavallisten ihmisten elämänlaatua heikentämään.
  Vaikka EU on toteuttanut jäsenmaiden yhteistä ympäristöpolitiikkaa yli 30 vuotta, sen ympäristön tila on
  jatkuvasti huonontunut. Perussyy on siinä, ettei ympäristödirektiivien noudattamista valvota, talous menee
  aina ympäristön edelle. EU:n toiminta perustuu tunnettuun ”kustannus – hyöty”-politiikkaan: toimenpiteiden
  toteuttamisen kustannuksia verrataan toimettomuuden kustannuksiin. Ja on myös tahoja, jotka eivät näe
  haitallisina esim. ilmaston lämpenemisen aiheuttamia muutoksia, kuten jään sulamista arktisella alueella.
  Myrskyisten talvien ja kuumien kesien lisäksi muutos mahdollistaa uusia liiketoimintoja uusia lyhyempiä
  laivareittejä ja jopa uusia hyödynnettäviä uusien hiilivetyvarantojen saatavuutta.
  Keskeinen EU:n mekanismi ilmaston lämpenemisen torjumiseksi EU:ssa on niin sanottu
  päästökauppajärjestelmä. Energiaintensiiviset yritysryhmät voivat ostaa vähemmän saastuttavalta
  liiketoiminnalta ”pilaamisoikeuksia” ja hankkia siten oikeuden saastuttamiseen. Toiminnan seuraukset,
  maksaa tavallisten kansalaisten kotitaloudet, joille yritysryhmät pyrkivät siirtämään saastuttamisen
  kustannukset. Tämä tuottava saastekaupan mekanismi itsessään ei suojaa saastumiselta, vaan on voimistanut
  ympäristön pilaantumista.
  Kehittyneen tekniikan ja ns. vihreän talouden, jota edistetään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tarkoituksena
  on avata uusia sijoituskohteita alati voittoa tavoittelevalle liikkuvalle pääomalle. Jotkut imperialistiset
  keskukset vastustavat muiden imperialististen tahojen ”vihreän politiikan” teitä omien etujensa vuoksi.

  Tämän vuoksi esimerkiksi Yhdysvallat vetäytyi vuoden 2015 ilmastomuutoksen torjumista koskevasta
  kansainvälisestä Pariisin sopimuksesta.
  EU:n pyrkimysten ytimessä on sen taloudellisten ryhmittymien hallitseva asema Yhdysvaltojen, Kiinan ja
  Venäjän välisessä kilpailussa, etenkin niin sanotun ”vihreän kasvun” ja ”uusiutuvan energian” aloilla, joissa
  EU:lla on suhteellinen etu tällaisen tekniikan kehittämisessä. Tähän liittyvät myös Euroopan autoteollisuuden
  ja Kiinan, sekä USA:n voimakkaiden monopolien suunnitelmat sähköajoneuvojen laajalle tuotannolle.
  Tärkeä osa EU:n kapitalistiryhmiä palvelevaa imperialistista politiikkaa on rahoittaa köyhempiä, vähemmän
  kehittyneitä maita Afrikassa ja Aasiassa, jotta ne olisivat valmiita EU:n kapitalistiryhmien tavoitteiden
  saavuttamiseksi. Tämä on vain yksi keino tunkeutua suurten yritysryhmien toimesta uusille markkinoille ja
  hallita niitä tiukemmin ja samalla ryöstää kansoja maksamalla pieniä korvauksia maiden luonnonvaroista ja
  maa-alueiden käytöstä.
  Euroopan yhteisön perusperiaatteisiin kuuluu tavaroiden, työvoiman ja pääoman vapaa liikkuminen. Yhteisö
  on poistanut jäsenmaidensa väliltä kaupan esteitä. Yksittäisellä jäsenmaalla on teoreettinen mahdollisuus
  säätää tiukempia ympäristönormeja, mutta ne eivät saa muodostua kaupan ja pääomien liikkeen esteiksi.
  Tähän kariutuvat lähes kaikki maakohtaiset yritykset ympäristönsuojelun edistämiseksi. Väitteet, että
  Euroopan unioniin liittyminen on kohentanut ympäristönsuojelua, ovat hämäystä. Ylikansallisten monopolien
  hallitsemassa EU:ssa toteutetaan voimallisesti markkinataloutta ja se merkitsee luontoon, kehitysmaihin sekä
  työvoimaan kohdistuvan riiston tehostamista.
  Tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta johtuen tavaroita kuljetetaan nopeasti yhä pitempiä matkoja. Tämän
  seurauksena liikennemäärät kasvavat ja lisäävät paineita uusien moottoriteiden ja satamien rakentamiseen ja
  lento. ja laivaliikenteen lisäämiseen. Tämä lisää entisestään luonnon ja ympäristön saastumista.
  Jätteet ovat Euroopan yhteisössä kauppatavaraa siinä missä muutkin tuotteet. Niiden liikkumisen
  rajoittaminen voidaan katsoa kaupan laittomaksi rajoittamiseksi. Suomessa jätehuolto on halpaa verrattuna
  muuhun Eurooppaan. Suomessa on myös Euroopan vakain kallioperä. Suomeen kohdistuukin paineita
  muuttua Euroopan kaatopaikaksi, jonne tuotaisiin käsiteltäväksi tai säilytettäväksi sekä yhdyskuntajätteitä
  että ydinjätteitä.
  Teollisuuden ympäristöverot ja maksut tulkitaan EU:ssa kaupan esteiksi. Suomen on myös hyväksyttävä
  markkinoille kaikki tuotteet, jotka on hyväksytty jossain EU:n jäsenmaassa. Tämä heikentää mm.
  sähkölaitteiden turvallisuustasoa. Suomi joutunee myös sallimaan lannoitteiden entistä korkeammat
  kadmiumpitoisuudet ja EU:n hyväksymät torjunta-aineiden jäämämäärät vaikka, esim. terveydelle haitallinen
  kadmium kulkeutuu Suomen oloissa helpommin ravintoon kuin eteläisessä Euroopassa.
  Vapaa liikkuminen maastossa ja vesistöissä antaa jokamiehenoikeudet jokaiselle suomalaiselle ja maahan
  saapuneelle ulkomaalaiselle. Vapaa liikkuminen myös lisää Suomen luontoon kohdistuvaa kulutuspainetta,
  johon on vaikuttamassa ulkomaalaisten mahdollisuus omistaa maata Suomessa. Luonnon kulutuspainetta
  lisäävä tekijä on myös rakentamisoikeus rannoille.
  KTP vaatii Suomen eroa Euroopan Unionista. Eroaminen antaa mahdollisuuden maakohtaisten tarpeiden
  huomioimiseen, mutta myös päätösvallan osallistumisesta kansainvälisten sopimusten sitoumuksiin
  ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.
 2. SOSIALISMI ON RATKAISU MYÖS YMPÄRISTÖONGELMIIN
  Laajat luonnon ja yhteiskunnan keskinäissuhteisiin liittyvät tarpeet voidaan ratkaista ainoastaan koko
  maailman kansojen yhteistyöllä käyttäen hyväksi tieteen ja tekniikan korkeimpia saavutuksia. Tieteen ja
  tekniikan edistys ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan uusi sosialistinen, yhteiskunnalliseen omistukseen

  perustuva tuotantotapa, joka on valmis käyttämään tieteen ja tekniikan saavutuksia keskeisten
  yleismaailmallisten ongelmien ratkaisemiseen. Muun muassa ilmaston lämpenemisestä johtuvien
  toimenpiteiden toteuttaminen on hyvin erilaista, jos taloudellisen tuotannon päämääränä on tyydyttää
  työtätekevien tarpeet ja siten huolehtia ympäristöstä ja työtätekevien kansankerrosten kaikkinaisesta
  hyvinvoinnista.
  Kärjistyvä ympäristökriisi on tunnettu jo varsin pitkään. Kriisin ratkaisemisessa ei ole tapahtunut tähän
  mennessä mitään merkittävää edistystä. Keskinäisen kilpailun ja suurempien voittojen saavuttamisen vuoksi
  kapitalistit eivät halua sopia voittojensa käyttämistä ympäristöongelmien ehkäisemiseksi.
  Käytäntö osoittaa, että yhä useammin törmätään suuryritysten kanssa syviin ristiriitoihin ympäristön suojelun
  järjestämisessä. Esimerkkejä ovat energiantuotanto, öljy- ja autoteollisuus, puunjalostus-, rakennus- ja
  kaivosteollisuus. Suurkapitalistien edut edellyttävät tuotantotapaa, jossa ei voida ratkaista
  ympäristöongelmia kokonaisvaltaisesti. Samasta syystä ei voida ratkaista muitakaan ihmisten elämään liittyviä
  ongelmia kuten työttömyyttä, sotia, liikakansoitusta ja köyhyyttä. Ristiriita työn yhteiskunnallisen luonteen ja
  työvoimaa käyttävän pääoman yksityisen omistuksen välillä on kapitalistisen yhteiskunnan perusristiriita.
  Tämä ristiriita näkyy myös ympäristöasioissa.
  Olemassa olevan vaurauden ja tuotantotapojen muutoksella työväenluokan hallitessa, voidaan saada aikaan
  mittavia tuloksia ihmisten hyvinvoinnissa, samalla kun luonnon ja ympäristön tila säilyy elinkelpoisena. Tämä
  yhteiskuntajärjestelmä ei perustu kapitalistisiin voittoihin, vaan kasvavien kansan tarpeiden tyydyttämiseen.
  Saavutettavissa on tietoisen, työtätekevän ihmisen toiminta luonnon ehdoilla, jota toteutetaan kaikkien
  luonnonvarojen sosialistisen omistamisen puitteissa hyödyntäen luontoa suunnitelmallisesti
  Jo kapitalistisessa yhteiskunnassa työväenluokka ja sen kansalaisjärjestöt ja kotitaloudet ovat kiinnostuneita
  ympäristön tilaan vaikuttavasta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Pääomapiirit haluavat tuottaa kulutettavia
  tuotteita markkinoille määrättömästi. Ne haluavat vieraannuttaa ihmisen pelkästään kuluttajaksi, joka ei ole
  kiinnostunut yhteiskunnallisesta toiminnasta. Maapallo on vaarassa kapitalistisen riiston takia ja siksi tehokas
  ympäristönsuojelu on tarpeen kapitalististen tuotantosuhteiden oloissa. Ratkaisu tähän ristiriitaan
  saavutetaan, kun työväenluokka ottaa vastuun tuotannon ja kulutuksen järjestämisestä ja suunnittelusta.
  Kommunistinen Työväenpuolue katsoo, että ympäristön tilan säilymiseen ja luonnonvarojen kestävään
  käyttöön voidaan saada todellinen ratkaisu, kun siirrytään sosialistiseen yhteiskuntajärjestelmään. Tästä
  esimerkkinä on maailman ensimmäinen sosialistinen vallankumous Venäjällä. Se alkoi pian säätää perusteita
  kestävälle ympäristöpolitiikalle. Niinpä annettiin V.I. Leninin esityksestä asetus maasta (26. lokakuuta 1917),
  metsistä (27. toukokuuta 1918), valtion tärkeistä alueista (20. maaliskuuta 1919), maaperän osalta (1.
  toukokuuta 1919), kalojen ja merieläinten suojelemiseksi, (24. toukokuuta 1921), ja luonnonmonumenttien
  suojelemiseksi (16. syyskuuta 1921).
YMPÄRISTÖOHJELMA 2021

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.