Euroopan Kommunistinen Aloite-järjestön tapaaminen 13.12.2020 – pandemia syventää kapitalismin kriisiä

Euroopan Kommunistinen Aloite-järjestön perustaminen ja toiminta on askel kohti kommunististen puolueiden tarkoituksenmukaisen taistelun koordinointia. Järjestön toiminnan johtotähti on marxismi-leninismi. Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) kuuluu Suomesta Aloitteeseen ja osallistuu aktiivisesti järjestön toimintaan.

Meidän on jatkuvasti voimistettava pyrkimystämme tehdä maailmankatsomuksestamme se perusta, jonka avulla analysoimme kehitystä, teemme siitä taisteluvälineen maailmanlaajuiselle muutokselle, kapitalistisen barbaarisuuden kaatamiselle ja sosialismin-kommunismin rakentamiselle.

Kapitalismi ja pandemia

Olemme nähneet kapitalistisessa järjestelmässä pandemian ensimmäisten merkkien ilmaantumisesta lähtien suuria ongelmia ja ristiriitoja. Nämä ongelmat koskettavat kunkin maan sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia aloja ja niillä on rajuja vaikutuksia  työväenluokalle.

Kun  puhutaan nimenomaan pandemian ja julkisen terveydenhuollon tilanteesta, havaitaan useimmissa kapitalistisissa maissa samansuuntainen kehitys. Viime vuosikymmenien kansanvastainen politiikka on jättänyt jälkeensä heikentyneen kansanterveysjärjestelmän, joka osoittautuu kykenemättömäksi vastaamaan väestön tarpeisiin COVID-19 pandemian vallitessa.

Tänä päivänä, kuten keväälläkin, on paljon puutteita jotka liittyvät terveydenhuollon rakenteisiin. Sama koskee työntekijöille tarpeellisten ja kelvollisten työolojen turvaamista niin, että kyettäisiin vastaamaan kaikkiin toisen aallon aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja myös muiden sairauksien hoitoon. Sairaaloista on usein tullut ”yhden taudin” hoitopaikkoja ja monet muut vaikeatkin sairaudet jäävät hoitamatta tai viivästyvät. Kapitalismi aiheuttaa tässäkin kansoille korjaamattomia vaurioita.

Vaikka tästä toisesta aallosta ilmoitettiin etukäteen, pandemian puhkeamiseen ja tapausten määrän lisääntymiseen ei ole valmistauduttu ajoissa ja perusteellisesti.

Kaikkien näiden viimeisten kuukausien aikana kapitalististen hallitusten ainoa huolenaihe on ollut pandemian hallinta niin, että toteutuu ennen kaikkea tavoite ylläpitää tuotantoa ja muuta taloudellista toimintaa, toteuttamatta toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi. Suurien liiketoimintaryhmien, mukaan luettuna matkailukonsernit, kannattavuutta on tuettu tartuntojen, sairaalahoitojen ja jopa kuolleiden määrän lisääntymisen kustannuksella.

Viime viikkojen aikana suurin osa maista on lisännyt rajoittavien toimenpiteiden ankaruutta, kun on ilmaantunut huolestuttavaa tartuntatapausten määrän kasvua, mikä asettaa sairaalat kestämättömiin paineisiin.

Siksi Aloitteen kommunistiset ja työväenpuolueet korostavat, että porvarilliset hallitukset valinnassaan terveyden ja kapitalistisen kannattavuuden välisen dilemman edessä valitsevat aina ja nimenomaan kapitalistisen kannattavuuden. Nämä toimenpiteet osoittavat, että kapitalistiset hallitukset – olivatpa ne sitten sosiaalidemokraattisia tai liberaaleja – ovat sitoutuneet suojelemaan työnantajien, omistavan luokan etuja. Käytännössä on osoitettu, että mikään kapitalistinen hallitus ei aio toteuttaa todellisia toimenpiteitä työväestön enemmistön elämän ja terveyden puolustamiseksi.

Kapitalistien kilpailu rokoterahoista

Rokotteiden mahdollisuus on tekijä, joka auttaa torjumaan pandemiaa, jos se on turvallista ja tehokasta. Mutta se yksinään – kuten monet tiedemiehet ovat jo todenneet – ei pysty täyttämään julkisten terveydenhuoltojärjestelmien valtavia aukkoja, jotka johtuvat EU:n sairaaloille sallimasta yksityisestä rahoitustoiminnan ja terveyden hyödyntämisestä, mikä on johtanut miljooniin kuolemiin.

Suuret lääkefirmat sekä niiden yhteenliittymät käyvät EU:n välityksellä keskenään kovaa kilpailuaan piilottamalla toisiltaan arvokasta tieteellistä tietoa ja jäävät näin vaille tieteellisen tiedon vaihdon mahdollisuutta, mikä voisi parantaa rokotteiden tehokkuutta ja turvallisuutta sekä nopeuttaa niiden saatavuutta.

Euroopan kansalaisten on vaadittava, että turvallinen ja tehokas rokote asetetaan kaikkien saataville maksutta ilman suoraa tai välillistä maksua tai eriarvoista jakoa. Lisäksi vaadimme yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän hyödyntämistä ilman erillistä korvausta, jotta kaikki nämä resurssit voidaan käyttää kollektiivisten tarpeiden palvelemiseen.

Etusijalle asetamme julkisten terveydenhuoltojärjestelmien, niiden rakenteiden, laitteiden ja pysyvän henkilöstön suojelun asianmukaisilla palkoilla ja oikeuksilla, jatkamalla taistelua sataprosenttisesti maksuttoman ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän puolesta.

Haluamme korostaa, että näissä olosuhteissa Kuuban esimerkki erottui selkeästi, kun todistimme sen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden sekä sen internationalistisen asenteen. Sen vahvisti myös  kampanja, jolla ehdotettiin Nobelin rauhanpalkintoa Kuuban lääkäreille.

Kapitalismin kriisi

Elämme imperialismin aikakautta, kapitalismin viimeistä vaihetta, missä monopolit ja finanssipääoma ovat vallitsevassa asemassa ja aineelliset edellytykset ovat kypsyneet sosialismin rakentamiselle.

Olemme tänään kapitalistisen talouskriisin edessä, mikä johtaa työväenluokan yleisten elinolosuhteiden ja työolojen julmaan taantumaan. Se, mitä olemme todistamassa, ei ole  neoliberalismin kriisi vaan suoraan itse kapitalismin kriisi.

Kapitalistit ovat ansainneet suuria voittoja ympäri maailmaa, kun taas työväenluokka on menettänyt kaikkialla suurimman osan saavutetuista eduistaan. Kapitalismi ei kuitenkaan voi paeta kriisejään; ei uusliberalistisen politiikan takia, vaan itse tämän vanhentuneen yhteiskunnallisen järjestyksen luontaisten ominaisuuksien takia.

Kapitalismin kriisi on seurausta pääoman liiallisesta kasautumisesta. Se on vaikuttanut kaikkiin kapitalistisiin maihin, vaikkakin eri mittakaavassa. Vaikka on totta, että pandemia on syventänyt kriisiä jollain tavalla, kriisi ei ole johtunut pandemiasta. Lisäksi kapitalismi käyttää pandemiaa työkaluna kriisin hallitsemiseksi, jopa uusien mahdollisuuksien luomiseksi.

On myös tutkittava huolellisesti oletusta, jonka mukaan pandemian selvästi paljastamat sosiaaliset ongelmat, jotka väistämättä ovat aiheuttaneet ihmisille kärsimystä, kiihdyttävät kapitalistisen ja imperialistisen järjestelmän aikomusta uudistaa itseään.

Vasemmiston ja sosiaalidemokratian yhteinen piirre on, että nykyisestä tilanteesta syytetään vain hallituksia ja syyt sysätään vain niille sekä joillekin tietyille talouspolitiikoille. Näin sivuutetaan itse  mätänevä järjestelmä pyrkien kaunistelemaan kapitalismin, sen omistajaluokan todellinen luonne, joka perustuu hyväksikäyttöön; järjestelmä, joka ei millään toimenpiteillä muutu kuin ainoastaan huonompaan, taantumuksellisempaan ja kansoille raaempaan suuntaan.

Vaikka voimme havaita kaikissa maissa tämän lähestymistavan erilaisia ​​muunnelmia, ydin ei koskaan muutu, koska sen tarkoituksena on pitää työväenluokka poissa itsenäisestä poliittisesta linjasta pääomaa vastaan.

Nykyään jotkut ehdottavat ja kannattavat huomattavasti enemmän valtion toimia talouksissa, nimittäen sitä taisteluksi ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ” puolesta. On ilmeistä, että useimmat hallitukset ovat valmistautuneet tähän suuntaan, tukevat lisääntyviä valtion toimia ja kuvailevat sitä ”hyvinvointivaltion” pelauttamiseksi (kuten voidaan nähdä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa).

Nämä ehdotukset eivät voi lievittää tai helpottaa vaikeuksissa olevien ihmisten taakkaa. On ilmeistä, että valtion puuttuminen, ja joissakin esimerkeissä jopa kansallistaminen, johtaa uuteen prosessiin monopolien vahvistamiseksi, kun taas työttömyys on eittämättä yksi tärkeimmistä seurauksista tässä kehityksessä.

Kapitalistit lisäävät sortoa kansankerroksia  vastaan. Yleisiä esimerkkejä tästä ovat joustavan työ-tuotantomallin laajentaminen, jota kapitalistit ovat jo pitkään ajaneet; ylityöt ilman korvausta, mielivaltaiset lomautukset, maahanmuuttajien kaltoin kohtelu matalapalkkapolitiikan avulla, poliittisen ja kulttuurisen elämän rajoittaminen ja omien oikeuksien etsimiseen tarkoitettujen kanavien estäminen pandemian verukkeella.

Kapitalismi ja työväenluokka

Kriisin koko taakka laskeutuu työväestön harteille. Siksi meillä on oltava luja, päättäväinen ja selkeä asenne pyrkimyksiä vastaan, joilla halutaan vangita työväenluokka vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen rajoihin kuuluviin ratkaisuihin.

Historia kuitenkin osoittaa, että työväenluokka alkoi saada enemmän oikeuksia ja saavutuksia, kun taistelu toisenlaisesta yhteiskunnallisesta järjestelmästä, sosialismista, vahvistui. Osa näistä saavutuksista on Venäjän lokakuun vallankumouksen jälkeisen sosialistisen perustamisprosessin suoran tai epäsuoran vaikutuksen tulos. Ei ole sattumaa, että työväenluokan tilanne heikkeni kaikkialla maailmassa 1980-luvun lopun vastavallankumouksen jälkeen.

Tältä kannalta on merkitystä sillä suhteella, mikä on taloudellisen taistelun järjestöjen ja työväenluokan poliittisten järjestöjen välillä.

Institutionaalisella, byrokraattisella ammattiyhdistysliikkeellä, joka rajoittuu palkkaneuvotteluihin, ei ole enää uskottavuutta työtätekevien massojen keskuudessa. Tästä syystä luokkataistelevan liikkeen tulisi kehittää militantteja, dynaamisia taistelumuotoja, joiden tavoitteena on yhdistää työväenluokan nykyaikaiset tarpeet ja vaatimukset historiallisiin tavoitteisiin, vastoin sitä ammattiliitojärjestöjen toimintalinjaa, joka kulkee myötäilemällä työnantajien ja hallituksien asettamia tavoitteita ja tarpeita.

Kreikan PAMEn esimerkillä on tässä suhteessa historiallinen merkitys. Äskettäin perustettu Turkin Unity-ammattiliittojen järjestö, joka saa nopeasti uusia jäseniä, voi myös olla esimerkki tällaisista taistelumuodoista.

Kansainvälinen tilanne

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on leniniläinen imperialismin teoria, jonka lähtökohtana on monopolien syntyminen ja kehitys. Jokainen kapitalistinen valtion osallistu imperialistiseen järjestelmään kunkin taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen voiman mukaan. Porvaristojen jatkuva pyrkimys on vahvistaa geostrategisia etujaan epätasaisen keskinäisen riippuvuuden ja imperialistisen kilpailun kautta.

Tämä kilpailu, joka ilmenee myös imperialistisissa liittoutumissa, koskee markkinoiden hallintaa, maiden rikkauksien ja varallisuutta tuottavia resursseja ja energiareittejä, digitaalista tekniikkaa, 5G-verkkoja ja niin sanottua vihreää kasvua – yleensä taloutta ja sotilaallisia varustautumista. Kilpailu sisältää myös COVID-rokotteet ja kaiken kaikkiaan sillä on ratkaiseva rooli imperialististen sotien olosuhteiden muokkaamisessa.

Imperialistisella interventiolla 2011 Syyriassa ja Libyassa energiavarojen ja reittien hallitsemiseksi oli tuskallisia seurauksia. Imperialistiset sodat ovat johtaneet miljoonien pakolaisten ja maahanmuuttajien aaltoihin.

Olemme arvioineet Yhdysvaltojen, Naton ja EU: n rikollisen roolin kansoja vastaan sekä niitä vastuita, joita heillä on kymmenien interventioiden ja sotien aikana, mukaan lukien Jugoslavian, Afganistanin, Irakin, Syyrian, Libyan, Jemenin ja Ukrainan sodat.

Nykyään Yhdysvaltojen ja Kiinan vastakkainasettelu lisääntyy. Se näkyy voimakkaasti Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laajenee kansainvälisesti kaikissa paikoissa, joissa Yhdysvaltojen edut kohtaavat ns. Kiinan silkkitien, jolla on tarkoituksena edistää Kiinan monopolien etuja.

EU, imperialistisena monikansallisena unionina, laajentaa toimintaansa edistääkseen Euroopan monopolien etuja ja vahvistaa sotilaallista infrastruktuuriaan ja ristiriitojen sävyttämänä ylläpitää vahvoja suhteita Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Kilpailu Yhdysvaltojen, Naton, EU:n ja Venäjän välillä kiristyy Keski- ja Itä-Euroopassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Balkanilla ja Mustalla merellä. Yhdysvaltojen ja Naton joukkoja lisätään monilta puolilta ympäröimään Venäjää.

Aserbaidžan-Armenia-sodan tulitaukosopimus Venäjän väliintulolla ja Venäjän  sotilaallisten joukkojen läsnäolo mahdillistavat hauraan rauha, mutta Kaukasuksen alue on täynnä ristiriitoja, joihin kuuluu myös Kaspianmeren alue.

Persianlahti on edelleen räjähdysaltis alue. Iran on Yhdysvaltojen ja Naton tähtäimessä. Ja myös Israelin, joka kaiken aikaa murhaa palestiinalaisia.

Egeanmeren ja itäisen Välimeren tilanne aiheuttaa vaaratilanteita, jopa sotilaallisen konfliktin puhkeamisen mahdollisuuden. Kreikan ja Turkin porvaristojen välinen kilpailu kiristyy, ja tässä yhteydessä Turkin porvaristo käyttää hyväkseen taloudellista ja sotilaallista voimaansa ja lisää aggressiota laajemmalla alueella.

Tämä näkyy  Varoshan hyväksymättömänä avaamisena Kyproksella, rajojen kyseenalaistamisena, Syyriaan hyökkäyksenä, Libyaan sekaantumisena ja Azerbaidžanin sotilaallisena tukena sodassa Armenian kanssa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien odotukset ovat harhaanjohtavia. Republikaanit ja demokraatit edustavat Yhdysvaltojen monopolien etuja. On muistettava, että Jugoslavian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sodat käytiin demokraattien Clintonin ja Obaman kausilla.

Kommunistisen liikkeen tehtävistä

Tulevalla kaudella yksi asioista, joita kommunistisen liikkeen on korostettava eniten, on kehittää vaikuttavampia työkaluja lisääntyvien työttömien joukkojen organisoimiseksi  ja aktivoimiseksi. Epäilemättä eniten huomiota olisi kiinnitettävä joukkoirtisanomisten, lomautusten, etujen leikkausten jne. vastustamiseen.

Toinen asia on maahanmuuttajien tilanne. Maahanmuuttajat  ovat erottamaton osa työväenluokkaa ja kommunisteille heidän tukemisensa ei ole vain inhimillinen ja moraalinen  velvoite. Se on myös osa vallankumouksellista toimintaa ja työväenluokan yhtenäisyyden pyrkimyksiä.

Pandemia on lisännyt naispuolisten työntekijöiden sortoa monissa maissa aikoina, jolloin koulut ja päiväkodit suljetaan, kotitöiden taakka naisten harteilla kasvaa ja monien naisten on jopa  jätettävä työpaikkansa. Naisten työttömyys lisääntyy.

Lisäksi kotona työskentelyn kaltaiset käytännöt johtavat taantumiseen mitä tulee naisten rooliin sosiaalisessa elämässä. Tämän lisäksi, kun tarkastelemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuten häirintää ja raiskauksia, joista on tullut koko maailman todellisuus, voimme nähdä, että olemme tulleet erityisen kriittiseen ajanjaksoon naispuolisten työntekijöiden kohdalla.

Kommunistisen liikkeen ainoa tie ulos porvarillisen valtion ns. ”kaunistamiseen” pyrkivistä käytännöistä on lisätä kritisointia ja taistelua kapitalismia vastaan. Se on sosialismin välttämättömyyden ja ajankohtaisuuden konkreettista esilletuomista sekä  porvarillisen kansallistamisen ja vastaavanlaisen politiikan todellisen roolin ja seurausten paljastamista; seurausten, jotka jälleen kerran lasketaan uusilla tavoilla taakoiksi työntekijöiden harteille.

Kommunisteille syntyy suuri mahdollisuus kehittää voimallinen sosialismin, sen mukaisen tieteellisen omistustavan, suunnittelutalouden  ja työväenluokan voiman puolustaminen.

Keskitämme huomiomme ja tehostamme taistelua antikommunismia ja kansan taistelujen tukahduttamista vastaan. EU ja porvarilliset hallitukset edistävät lakko-oikeuksien, mielenosoitusten ja ammattiliittotoimien kieltämistä, vainoa, pidätyksiä ja ankaria rajoituksia. Samaa suuntaa noudattaen antikommunismi kiihtyy esimerkiksi Puolassa, Slovakiassa, Ukrainassa jne.

Kiellot, rajoitukset ja tukahduttamistoimet johtuvat siitä, että porvariluokka tunnistaa työväenluokan mahdollisuudet; sen että se yhdessä muiden kansankerrosten kanssa vastustaa nykyistä kapitalistista barbaarista järjestelmää ja on kykenevä luomaan edellytykset työväenluokan ja kansojen  vastahyökkäykselle.

Tältä foorumilta haluamme korostaa, että työtätekevät eivät vaikene kasvomaskien allakaan. He käyttävät kasvomaskeja ja noudattavat tarkkaan suojatoimenpiteitä suojellakseen itseään ja muita. He toteuttavat näitä turvatoimia ja näissä erityisissä olosuhteissa järjestävät militantteja interventioita esittäen vaatimuksia. He järjestävät myös symbolisia mielenilmaisua mm. työpaikkojen edessä.

Mielenosoitusten kieltämisen tarkoituksena on kaataa työväenliikkeen toiminta. Mielenosoituskieltojen vastustaminen johti poliisien väkivallan seurauksena loukkaantumisiin ja pidätyksiin. Näin tapahtui mm.  Ranskassa ja Kreikassa.

Tärkeitä johtopäätöksiä

Kapitalismista imperialismin loppuvaiheessa tulee yhä taantumuksellisempaa ja vaarallisempaa. Tehdyt sovinnot ja sopimukset rauhasta pitävät sisällään merkit  markkinoiden jakamista koskevista yleisemmistä imperialistisista järjestelyistä.

Kapitalistisen kriisin olosuhteissa kilpailu kuitenkin kiristyy ja yleisen sodan vaara tulee todelliseksi.

Tämä tilanne korostaa kommunististen puolueiden Aloite -järjestön lisääntynyttä roolia. Kommunistien tehtävänä on valistaa työväenluokkaa ja kansoja, ottaa johtoasema taistelun järjestämisessä. Vastuu on suuri ja kommunistipuolueet  pystyvät täyttämään tämän vastuun selvittämällä imperialististen sotien syitä ja kouluttamalla kansoja taistelussa hyväksikäyttöjärjestelmää ja porvaristoja vastaan.

Kommunistien velvollisuutena on asettaa taistelun etulinjoille työväenluokan ja kansojen yhteisen toiminnan välttämättömyys ja vastustaa vaarallisia porvarillisia vaatimuksia ”kansallisesta yhtenäisyydestä” ja sovittelusta, jonka tavoitteena on työväenluokan sulauttaminen siihen, häivyttäminen.

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että sota on politiikan jatko sotilaallisilla, väkivaltaisilla keinoilla ja porvaristot, joko hyökäten tai puolustaen, ovat siinä osallisia. Kansojen ei pidä luottaa porvaristoihin. Kommunistit ovat vastuussa siitä, että alueellisen koskemattomuuden taistelu yhdistetään taisteluun porvarillisen vallan kaatamiseksi esittämällä ja nostamalla asianmukaisia ​​iskulauseita.

Sosialismin välttämättömyyttä korostetaan joka päivä, koska vain työväenluokan voima voi johtaa ihmisen hyväksikäytön lopettamiseen ja luoda edellytykset molempia osapuolia hyödyttävien suhteiden rakentamiselle valtioiden ja kansojen välillä.

Vain tällä tavoin kansat voivat hyödyntää maan rikkauksia ja varallisuutta tuottavia resursseja, omaksi hyödykseen sosialisoitujen tuotantovälineiden ja tieteelliseen keskussuunnitteluun perustuvan talouden puitteissa, ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi.

Nämä tieteelliset lait ovat sosialismin selkäranka, ja niiden noudattamisen on oltava tiukkaa. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sosialismi monopolien ja kapitalististen markkinoiden kanssa, voiton tavoittelun kriteerein ja työvoiman ollessa kauppatavara. Nämä ovat kapitalismin rakennuspalikoita joita yritämme kaataa.

Aloite-järjestö osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan ideologisen, poliittisen ja organisatorisen kriisin voittamiseen, joka vaivaa eurooppalaista ja kansainvälistä kommunistista liikettä ja jolla on vastavallankumoukselliset ja voimakkaat opportunismin vaikutuksen merkit.

Koska olemme tietoisia tästä suuresta vastuusta, meidän on käytettävä kaikkia voimiamme rikastamaan Aloitteen arsenaalia. Jokaisen kommunistipuolueen on sovitettava poliittinen ohjelmansa luokkataistelun vaatimuksiin; sen on onnistuttava yhdistämään vallankumouksellinen teoria vallankumoukselliseen käytäntöön ja valloittamaan työväenluokan eturintaman rooli.

Tämä määrittelee vallankumouksen luonteen sosialistiseksi. Ainoastaan se voi ratkaista järjestelmän perustavanlaatuisen ristiriidan, ristiriidan palkkatyön ja pääoman välillä.

Tällä periaatteellisella määritelmällä ja tavoitteella ei ole mitään tekemistä ns.” välivaiheiden strategian” kanssa, mikä johtaa monopolien vallan ja kapitalistisen hyväksikäytön jatkumiseen. Tämä määritelmä ja tavoite ei sovi  lähestymistapoihin jotka mahdollistavat kommunistien osallistumisen ns. edistyksellisiin porvarillisiin ja sosiaalidemokraattisiin hallituksiin, jolloin  kommunistien tuella ja  osallistumisella niihin otetaan vastuu  ​​kansanvastaisesta politiikasta.

Meidän on oltava valppaina. Monissa tapauksissa kommunistipuolueiden kritiikki kohdistuu neoliberalismiin, kapitalistisen järjestelmän hallintaversioon. Siten vaietaan myös sosiaalidemokraattisen hallintaversion osallisuudesta suojella ja pönkittää kapitalistista järjestelmää. Tämä luo illuusioita, vakavin historiallisinkin seurauksin todistettuja.

Aloitteella on paljon tarjottavaa tällä ideologisella rintamalla.

Taistelu on jatkuvaa

Tärkeät tavoitteet on asetettu asialistalle ja Aloite-järjestö voi vaikuttaa ratkaisevasti imperialismin torjuntaan mm. vaatimuksilla: Yhdysvaltojen ja Naton sekä kaikkien ulkomaisten sotilastukikohtien sulkeminen, irtaantuminen imperialististien liittoutumista, olla sallimatta maidemme ja muiden maiden sotilasjoukkojen osallistuminen imperialistisiin tehtäviin ulkomailla, ydinaseiden hävittäminen.

Kaiken edellä esitetyn perusteella Aloite-järjestön tulisi vuonna 2021 kehittää uusia aloitteita yhteisten lausuntojen ja yhteisten toimien muodossa.

• Antikommunismin vastustaminen, työ- ja kansanliikkeisiin kohdistuvan vainon torjunta.

• Imperialistisia interventioita ja sotia vastaan.

• Työvoimanvastaisia ja kansanvastaisia toimenpiteitä vastaan, joiden avulla kapitalistisen kriisin taakka langetetaan jälleen työntekijöiden harteille.

• Toimenpiteitä kansojen terveyden, työväenluokan ja kansankerrosten oikeuksien suojelemiseksi.

• Sosialismin välttämättömyyden ja ajankohtaisuuden puolesta kapitalistista barbaarisuutta vastaan.

Tapaamisen alkupuheenvuoro – Käännös Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 1/2021

Kuva: Aloite -järjestön sihteeristö

Euroopan Kommunistinen Aloite-järjestön tapaaminen 13.12.2020 – pandemia syventää kapitalismin kriisiä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.